Årsstämma 2017

Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 (“Bolaget”) kallas till årsstämma måndagen den 25 september 2017, kl. 17.00 på Krokslätts Fabriker, lokal “Smedjan”, Krokslätts Fabriker 41 i Mölndal.


Rätt att delta på stämma

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 19 september 2017, och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till adress Integrum AB (publ), Krokslätts Fabriker 50, 431 37 Mölndal eller per e-post till info@integrum.se så att anmälan kommit Bolaget till handa senast tisdagen den 19 september 2017.


Dokument

Kallelse till årsstämma 2017

Fullmaktsformulär för stämma 2017