Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ)

PRESSINFORMATION
25 augusti 2017

Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 september 2017, kl. 17.00 på Krokslätts Fabriker, lokal "Smedjan", Krokslätts Fabriker 41 i Mölndal.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 19 september 2017, och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till adress Integrum AB (publ), Krokslätts Fabriker 50, 431 37 Mölndal eller per e-post till info@integrum.se så att anmälan kommit Bolaget till handa senast tisdagen den 19 september 2017.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon­nummer, e-postadress, eventuella ombud och biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakts­formulär hålls tillgängligt på Bolagets hem­sida www.integrum.se. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt får inte vara gällande längre än ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 19 september 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill styrelseordförandens redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisors­suppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelseledamöter och ordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.
Aktieägaren Braanemark Medical AB, som representerar 640 000 A-aktier och 5 410 000 B-aktier, sammanlagt 6 050 000 aktier, vilket motsvarar ca 80 procent av rösterna i bolaget per dagen för denna kallelse, lämnar följande förslag till årsstämman:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Det föreslås att styrelsens ordförande Thomas Nortoft, eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma dels att styrelsen oförändrat skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter, dels att bolaget oförändrat skall ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant som revisor.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor (50 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och med vardera 100 000 kronor (25 000 kronor föregående år) till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller dotterbolag. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och ordförande
Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma dels att Thomas Nortoft, Rickard Brånemark, Andrew Christensen, Magnus Kristoferson, Lennart Ramberg och Magnus René omväljs som styrelse­ledamöter, dels att Thomas Nortoft omväljs till styrelseordförande.

Punkt 12 - Val av revisor
Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Birgitta Granquist kommer att kvarstå som huvudansvarig för revisionen om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor.

Styrelsen lämnar följande förslag till årsstämman:

Punkt 8 b - Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera till­fällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, tecknings­optioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler av­seende B-aktier emitteras och får det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) motsvara sammanlagt högst tio procent av aktiekapitalet i Bolaget per tidpunkten för års­stämman. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka Bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i övrigt. Emission med avvikelse från aktieägarnas före­trädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i före­kommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande marknadsför­hållanden. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid årsstämman begära upp­lysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Årsredovisningen med revisionsberättelsen och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 maj 2016-30 april 2017 finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.integrum.se, från och med den 28 augusti 2017 och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och upp­ger sin postadress.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 8 950 000 aktier, varav 640 000 A-aktier och 8 310 000 B-aktier, motsvarande 14 710 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier

_____________________
Integrum AB (publ)
Styrelsen

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                        
Mobil: 0704 - 18 43 38                                
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Press release in PDF format