Integrum rapporterar högsta kvartalsintäkterna någonsin

FÖRSTA KVARTALET 2023/24 (MAJ – JULI)

  • Nettoomsättningen uppgick till 20,4 (17,2) MSEK, vilket är en ökning med 18% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,9 (0,4) MSEK. Exklusive engångskostnader är rörelseresultatet 0,5 MSEK. Den största engångskostnaden är avgångsvederlag som avser ledningsförändringen i USA.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 (-0,6) MSEK vilket ger ett resultat per aktie om -0,1 (-0,03) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -2,6 (-0,3) MSEK.
  • Likvida medel uppgick per 31 juli 2023 till 29,9 (57,3) MSEK. Under första kvartalet var kassaflödet visserligen negativt totalt sett, men störst påverkan hade ökningen i fordringar där de totala kundfordringarna uppgick till 23,3 MSEK, vilket stärker ledningens uppfattning att bolaget har de likvida medel som behövs för fortsatt tillväxt.
  • Valutafluktuationer fortsätter att påverka bolagets rörelseresultat. Under kvartalet påverkades rörelseresultatet positivt med 2,4 MSEK till följd av valutaeffekten på koncerninterna kundfordringar.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Integrum utsåg Jeffrey Zanni till chef för USA-organisationen. Han efterträder Thomas Dugan. Jeffrey Zanni har över 20 års framgångsrik erfarenhet från den kirurg- och medicintekniska branschen och har framgångsrikt utvecklat och lett mycket effektiva säljteam. Han tillträdde sin tjänst i juli.
  • I maj utnämndes Scott Flora till adjungerad styrelseledamot. Han tillför bolaget en bred och omfattande kompetens.
  • En akademisk granskning av en vetenskaplig artikel som beskriver funktionaliteten av sensorisk feedback i användandet av OPRATM  Implant System med e-OPRATM bekräftade att ingen oredlighet förekommit.
  • Under kvartalet meddelade Integrum att Shirley Ryan AbilityLab – ett topprankat sjukhus i Chicago med inriktning på fysikalisk medicin och rehabilitering – har beviljats ett femårigt kliniskt forskningsanslag på 8,7 miljoner dollar från National Institutes of Health (NIH). Integrum beräknas få upp till 1,3 miljoner dollar under programmet som stöd för arbetet med studierna.

VD har ordet

Normalt brukar vi märka av en nedgång i efterfrågan på våra produkter under sommarmånaderna. Trots detta blev första kvartalet för räkenskapsåret 2023/2024 (maj till juli) ett av Integrums starkaste någonsin. Vi börjar se resultat av alla aktiviteter som pågår för att öka medvetenheten om våra produkter i USA, och med den nya amerikanska ledningens fortsatta fokus på marknadsföring och försäljning rör vi oss sakta men säkert mot lönsamhet. 

Tillväxt under första kvartalet

Intäkterna uppgick till 20,4 MSEK under första kvartalet, vilket motsvarar en tillväxt på 18,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (14,2 procent i lokal valuta) och 12,5 procents tillväxt jämfört med föregående kvartal (11,1 procent i lokal valuta). Rörelseresultatet uppgår till -2 925 TSEK, men om vi räknar bort engångs­kostnader så uppvisar vi istället en vinst på 0,5 MSEK för första kvartalet.  I slutet av kvartalet uppgick de likvida tillgångarna till 29,9 MSEK. Med 23,2 MSEK i säkra kundfordringar har vi en stabil finansiell ställning.

Ny VD i USA med fokus på marknadsföring och försäljning

I juni utsågs Jeffrey Zanni till VD för Integrum U.S. som efterträdare till Tom Dugan. Jeffrey Zanni är en mycket erfaren försäljningschef inom ortopedi. Han har visat upp en förmåga att anpassa sig till nya marknader och har upparbetade kontakter med ledande ortopediska kirurger. Hans erfarenhet, kontaktnät och kompetens kommer att ta vår amerikanska verksamhet till nästa nivå och påskynda vår försäljningsprocess så att den uppmärksamhet vi får från patienter, ledande sjukhus och forskare omvandlas till affärer. Redan under Tom Dugans ledarskap drev vi omfattande informationskampanjer, stärkte organi­sationen och formulerade en tydlig strategi för ekonomisk ersättning, alla viktiga strategiska byggstenar för framtida tillväxt. Med dessa på plats kan vi nu flytta över vårt fokus till konkret marknadsföring och försäljning, och därför känns det extra roligt att få hälsa Jeffrey Zanni välkommen till Integrum för att leda företaget under nästa fas i utvecklingen.

Integrum fortsätter att vara den innovativa ledaren

Vårt implantatsystem OPRATM är den enda skelett­förankrade protes som godkänts av FDA, vilket förstås är en klar fördel när man som Integrum är först med att inta ett nytt marknadssegment. Samtidigt som vårt kortsiktiga affärsfokus är att få skelettförankrade proteser att bli den globala standardvården för amputerade, är vårt långsiktiga åtagande att fortsätta arbeta för att livet för människor som förlorat en kroppsdel ska påverkas så lite som möjligt – och därigenom stärka vår position som innovativ ledare på området.   

Vi driver på utvecklingen i denna riktning i samarbete med de bästa forskarna runt om i världen, och framstegen rapporteras i ledande vetenskapliga tidskrifter som Science and Nature. I juni fick Shirley Ryan AbilityLab – ett topprankat sjukhus i Chicago med inriktning på fysikalisk medicin och rehabilitering – ett femårigt kliniskt forsknings­anslag på totalt 8,7 miljoner dollar från National Institutes of Health (NIH), som är världens största finansiär av biomedicinsk forskning. Bidraget kommer att användas för att finansiera det första kliniska programmet i världen som med hjälp av implanterade sensorer kombinerar osseointegration, riktad muskelnervation och mönsterigenkänning. Forskarna kommer att använda Integrums implantatsystem e-OPRATM i programmet, vilket klart visar vår ledande ställning inom produkt­utveckling. Detta kommer inte bara att ge oss värdefulla kliniska insikter, utan Integrum väntas även under den tid programmet löper erhålla upp till 1,3 miljoner dollar i stöd för arbetet med studien.

I juli publicerade den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine den första fallstudien av en person som amputerats ovanför armbågen. Aldrig tidigare har en patient kunnat kontrollera rörelserna i varje finger i en bionisk hand på detta sätt. Den vetenskapliga artikeln illustrerar hur Integrums teknik, i kombination med avancerad rekonstruktiv kirurgi och AI, för första gången gjort det möjligt för en person som amputerats ovanför armbågen att kontrollera finger­rörelserna i en handprotes som om det vore hens egna fingrar. Detta är ett stort genombrott och ger en tydlig vision om vad Integrum kommer att kunna erbjuda amputerade i framtiden.

Balans mellan kortsiktiga mål och långsiktiga ambitioner

Som det innovationsföretag vi är måste vi finna en balans mellan våra kortsiktiga mål och långsiktiga ambitioner. På kort sikt vill vi snabbt utvecklas till ett stabilt och lönsamt företag men detta måste vägas mot våra ambitioner att även i framtiden behålla vår ledande position i denna mycket innovativa och banbrytande bransch. Under det här kvartalet visar vi upp en tvåsiffrig tillväxt, vi har utsett en VD i USA med omfattande erfarenhet av marknads­föring och försäljning, och ett omfattande NIH-finansierat forskningsprogram har lanserats med nästa generation av implantat. Sammantaget är jag övertygad om att vår positionering är exakt rätt. 

Mölndal den 31 augusti 2023


Informationen är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-31 08:00 CET.

För mer information kontakta:

Rickard Brånemark, VD. Mobil: 070 846 10 61, Email: rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO. Mobil: 070 734 96 60, Email: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser