Ett år med rekordomsättning

FJÄRDE KVARTALET 2023/24 (FEBRUARI – APRIL)

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,1 (18,1) MSEK, vilket är en ökning med 43,7 % jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten på den amerikanska marknaden och i övriga världen var 15,1 % respektive 147 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (-7,2) MSEK (EBIT 10,1 %). Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (EBIT -7,0 %) exklusive valutaeffekter på 4,5 MSEK, varav merparten är orealiserade interna kundfordringar.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 (-6,1) MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,1 (-0,33) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,8 (-6,4) MSEK, förändringen i rörelsekapitalet till -10,2 (3,8) MSEK och investeringsverksamheten till -3,7 (-1,7). Totalt kassaflöde var -11,5 (-4,4) MSEK. Likvida medel uppgick per 30 april 2024 till 16,9 (41,9) MSEK, exklusive 33,6 MSEK i kundfordringar. 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Oberoende forskare publicerade en artikel som visade att kostnaderna för att fortsätta använda funktionell hylsprotes är många gånger högre än alternativet med osseointegration, som dessutom ger högre livskvalitet.
 • Integrum tillkännagav också att bolaget har ingått handelsavtal med AMI Technologies, en medicinteknisk distributör i Israel, och LEDA Orthopaedics Ltd, en medicinteknisk distributör i Storbritannien, för att lansera implantatsystemet OPRATM i respektive land.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Bolaget har utökat sin checkkredit och är i slutfasen av att sätta upp en factoringlösning, som tillsammans kommer att göra ytterligare 30 MSEK tillgängligt för att stötta expansion.

 

1 MAJ 2023 – 30 APRIL 2024 (12 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 104,1 (74,3) MSEK, en ökning med 40,2 % jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten på den amerikanska marknaden och i övriga världen var 25 % respektive 95 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 (-19,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,7 MSEK (EBIT 0,7 %) exklusive valutaeffekter på 5,8 MSEK, varav merparten är orealiserade interna kundfordringar.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 (-16,2) MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,2 (-0,9) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,0 (-20,6) MSEK. Det totala kassaflödet var -25,0 (-33,4) MSEK.

Väsentliga händelser under året

 • Integrum utsåg Jeffrey Zanni till chef för USA-organisationen. Han efterträdde Thomas Dugan. Jeff har över 20 års framgångsrik erfarenhet från den kirurg- och medicintekniska branschen och har framgångsrikt utvecklat och lett mycket effektiva säljteam.
 • Under andra kvartalet tilldelade försäkringsorganisationen Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) den externa proteskopplingsprodukten Axor II™ en ny ersättningskod. Den nya koden är knuten till en fast ersättning som kommer att bidra till att driva tillväxt i USA.
 • Företaget etablerade ett kompetenscentrum vid Center of Excellence at the Center for Complex Endoprosthetics i Kiev, i syfte att gå i bräschen för ortopedisk behandling med implantatsystemet OPRA™ för personer som har förlorat kroppsdelar.
 • Under året gick bolaget även in på den turkiska marknaden med implantatsystemet OPRA™ i samarbete med distributören Medikon.

VD har ordet

Vår tillväxtresa fortsätter och när räkenskapsåret 2023/2024 ska sammanfattas kan vi se att årets framgångsrika resultat är en följd av två olika handlingslinjer: en stark expansion på nya geografiska marknader och våra fortsatta framsteg för att göra implantatsystemet OPRA® brett etablerat bland kirurger i USA. Intäkterna uppgick till 26,1 MSEK under det fjärde kvartalet, vilket motsvarade en ökning med 43,7 % jämfört med samma period föregående år. Våra årsintäkter uppgick till 104,1 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 40,2 % jämfört med föregående år.

Övergång från etableringsfas till intäktsgenerering ger starka USA-siffror

Vi har nu lyckats genomföra ett betydande skifte på USA-marknaden, där vi har gått från att fokusera på etableringen av vår produktportfölj till att öka bolagets intäkter genom att tillämpa vår försäljningsstrategi ute på fältet. Vi utvärderar fortlöpande genomförbara samarbeten som hjälper oss att marknadsföra vår banbrytande innovation för så många kvalificerade amputerade som möjligt.

Nya marknader sätter fokus på vår revolutionerande teknik

Under det senaste året har vi snabbt lyckats ta oss in på nya värdefulla geografiska marknader och visat på det enorma värdet av vår osseointegrationsteknik. Sedan sommaren har vi gått in på fyra nya marknader som har ett stort behov av innovativa rekonstruktionsbehandlingar – Ukraina, Turkiet, Storbritannien och Israel.

På grund av den ryska invasionen av Ukraina är det fortsatt hög efterfrågan på vår teknik för rekonstruktionsimplantat och Ukraina har nu blivit vår snabbast växande marknad utanför USA. I december förra året invigde vi vårt kompetenscentrum i Kiev, som ska gå i bräschen för avancerad amputationsvård i regionen. I dag bedriver centrumet verksamheten på egen hand och utför regelbundet operationer med mycket begränsat överinseende från oss. Den snabba anpassningen av implantatsystemet OPRA® tyder på att det finns möjlighet att sprida vår produkt brett. Vår behandlingslösning har väckt internationell uppmärksamhet och i slutet av april fick vi besök av delegationer med svenska och ukrainska politiker på högsta nivå. I nära anslutning till dessa besök tilldelades jag titeln hedersmilitärkirurg av den ukrainska regeringen, en titel jag bär med stolthet.

Våra strategiska investeringar i MDR ger utdelning

Efter kvartalsslutet tillkännagav vi att vi hade undertecknat ett distributionsavtal i Storbritannien och därmed gått in på en ny, mycket värdefull marknad. Expansionen till Storbritannien blev möjlig tack vare att landet beslutat följa Europeiska unionens nya MDR-regelverk (förordningen om medicintekniska produkter). Tack vare att vi tidigt investerade i att validera implantatsystemet OPRA® enligt MDR kan vi nu dra fördel av att vi uppfyller regelkraven och snabbt etablera samarbeten med landets ledande ortopedkirurger. Baserat på våra nuvarande tidsplaner räknar vi med att de första operationerna med implantatsystemet OPRA® kommer att utföras redan under det första kvartalet av vårt räkenskapsår.

Vägen framåt

Vi kan nu sammanfatta ännu ett händelserikt kvartal och ett år med en rekordomsättning som nådde över 100 MSEK. Vårt fokus ligger på fortsatt expansion. Detta kommer att uppnås både genom våra egna ansträngningar och genom strategiska samarbeten i USA samt på nya, attraktiva geografiska marknader. Steg för steg ökar vi vår marknadsandel och har som slutmål att se till så att alla som har förlorat kroppsdelar ska återfå sin rörelsefrihet.

Mölndal den 30 maj 2024

Rickard Brånemark
Verkställande direktör

Rapporten finns via följande länk:

https://integrum.se/investor-relations/financial-reports-calendar/


Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-30 07:00 CET.

För mer information kontakta

Rickard Brånemark, CEO. Mobil: +46 70 846 10 61, E-mail: rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO. Mobil: +46 70 734 96 60, E-mail: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser:

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).