Bokslutskommuniké maj 2021 – apr 2022:Ökad kraft i expansionen både i USA och Europa

Fjärde kvartalet 2021/22 (FEB-APR)

     Nettoomsättning uppgick till TSEK 18 323 (12 429), vilket är en minskning med 47,4% jämfört med motsvarande period föregående år

     Rörelseresultatet uppgick till TSEK -468 (3 088)

     Resultat efter skatt uppgick till TSEK 3 273 (-2 192)

     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -5 498 (-1 001). Likvida medel uppgick per 30 april 2022 till TSEK 75 319 (7 658)

     Resultat per aktie uppgick till 0,18 (-0,14) SEK

Väsentliga händelser i andra kvartalet

     Fyra nya Center i kvartalet, varav två Center i USA som har genomfört sina första OPRATM Implant System operationer.

     I takt med att samhället öppnat upp har flera större träningssessioner för kirurger från olika sjukhus genomförts, vilket är en viktig del i att snabbare öka tillgängligheten av behandlingen.

     Ökad närvaro i Tyskland då sjukhuset vid Medizinische Hochschule Hannover nyligen börjat erbjuda OPRATM Implant System.

     Bolaget försätter att expandera och utveckla organisationen, och i perioden har bolaget välkomnat 9 nya medarbetare varav 7 till Integrum AB och 2 till Integrum Inc.

     Arbetet med övergången till certifiering enligt MDR fortgår, dock med lägre intensitet och minskade utgifter. I perioden har kostnader om 12,6 MSEK aktiverats som immateriella tillgångar. Kostnaden avser externa kostnader så väl som internt upparbetad tid

    Efter periodens utgång utsåg Styrelsen Rickard Brånemark till ny VD för Bolaget. I samband med detta avgick Rickard Brånemark som ordförande för styrelsen, varpå Bengt Sjöholm utsågs till styrelsens ordförande.

Helåret 2021/22 (12 månader)

     Nettoomsättning uppgick till TSEK 55 725 (43 094), en ökning med 29,3% jämfört med motsvarande period föregående år

     Rörelseresultatet uppgick till TSEK 1 039 (-1 822)

     Resultat efter skatt uppgick till TSEK 21 272 (-2 149)

     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -20 393 (-5 078)

     Resultat per aktie uppgick till 1,19 (-0,14) SEK för helåret

Väsentliga händelser i perioden

     I mitten av juni genomfördes en riktad emission och Bolaget tillfördes totalt 121 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen tillkom ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Didner & Gerge Fonder, Stena Finans, Vasastaden Holding och Consensus Fonder.

     I perioden har 11 nya sjukhus påbörjat behandling av patienter, och totalt erbjuder mer än 40 sjukhus nu OPRATM Implant System  

     Integrum har valts ut som strategisk samarbetspartner till amerikanska Veteran Affairs (VA). Partnerskapet är strategiskt och långsiktigt i vårt arbete med att etablera OPRATM Implant System som standardbehandling.

     Kostnader om 29,2 MSEK har aktiverats som immateriella tillgångar, kostnaderna är relaterade till pågående övergång från certifiering enligt MDD (det tidigare europeiska regelverket Medical Device Directive) till det mer omfattande MDR (Medical Device Regulation).

VD har ordet

När jag tillsammans med min far grundade Integrum för 24 år sedan var det med en tydlig vision: På samma sätt som den globala marknaden för tandimplantat förändrats skulle vi förändra marknaden för arm- och benproteser. Vi visste att det hade tagit nästan två decennier att etablera skelettförankrade tandimplantat. Nu vet vi att det kommer ha tagit ungefär lika lång tid att etablera skelettförankrade ben- och armproteser – och precis som för tandimplantat är potentialen enorm när väl skiftet sker. För ett par år sedan valde jag att lämna VD-posten på Integrum för att fullt ut fokusera på att etablera bolaget och våra produkter i USA. Många operationer och möten senare är grunden lagd och under ledning av Tom Dugan finns det sedan i höstas en detaljerad plan för en större expansion på den amerikanska marknaden. Integrum som bolag står inför sin mest expansiva fas hittills och i slutet av maj lämnade jag min roll som styrelseordförande för att åter leda det operativa arbetet som VD – ett uppdrag som jag tar min an med stor entusiasm och tillförsikt, entreprenören i mig längtar efter att rulla upp ärmarna och tillsammans med alla engagerade kollegor ta Integrum till nästa nivå.

Förutsättningarna för detta är goda. Under det avslutande kvartalet i Integrums räkenskapsår 2021/22 började pandemin släppa sitt grepp om sjukvården. Även om vi fortsatt har beredskap för att det kan komma ytterligare följdverkningar av pandemin, kan vi konstatera att det arbete vi gjort under pandemin börjar betala sig. Vi rapporterar vår högsta försäljning någonsin. Vi har genomfört flera framgångsrika träningssessioner med kirurger i både USA och Europa och etablerat oss på flera nya sjukhus.

Försäljningen uppgick under kvartalet till 18,3 MSEK, vilket är en ökning med 47 procent jämfört med samma period förra året. Den totala försäljningen under räkenskapsåret landar på 55,7 MSEK, vilket är 29 procent mer än förra året.

Integrum har en ambitiös tillväxtstrategi som i huvudsak drivs av våra satsningar i USA. Under året har vi investerat i olika insatser som alla syftar till att etablera vårt OPRATM Implant System som standard of care i USA. Pandemin har i perioder försvårat insatserna, men när restriktionerna nu lättar har vi kunnat genomföra två stora OPRATM Forum – möten där vi samlar patienter, ortopedingenjörer och kirurger från olika sjukhus för att informera om möjligheterna med OPRATM Implant System. Vi har även genomfört en stor träningssession där vi tränade upp 16 nya ortopeder från fyra sjukhus. Varje sådant träningstillfälle ger ringar på vattnet, fler ortopeder blir certifierade och kan snabbare självständigt genomföra implantatoperationer vilket ökar tillgängligheten till behandlingen. I takt med att tillgängligheten ökar kommer också kännedomen om OPRATM Implant System öka bland ortopedingenjörer, patienter och kirurger.

Samarbetet med U.S. Department of Veterans Affairs (VA) utvecklas väl och siktet är inställt på det långsiktiga målet att alla amputerade inom VA som är medicinskt lämpliga ska erbjudas behandling med OPRATM Implant System. Vi har under kvartalet även stärkt upp viktiga delar i vår infrastruktur i USA. Avtal har tecknats med både Millstone Medical och SkyBridge Resource Center för att hantera logistik, distribution, lagerhållning och betalningssystem – därmed är vi väl förberedda för att skala upp i takt med att efterfrågan på våra produkter ökar.

Även i Europa har vi under kvartalet sett att pandemin börjar släppa taget om sjukvården. I Tyskland, vår viktigaste marknad i Europa, har sjukhuset vid Medizinische Hochschule Hannover nyligen börjat erbjuda OPRATM Implant System. Även BG Klinikum i Duisburg erbjuder nu OPRATM Implant System och tre lyckade implantatoperationer på tumamputerade patienter har genomförts.

I takt med att fler använder våra produkter ökar kravet på bra processer för uppföljning och dialog med vården, forskare och användare. Vi vill också expandera våra indika-tioner och ta nya produkter till marknaden, I april kunde vi välkomna Karin Ganlöv som ny Chief Medical Officer med medicinskt ansvar för de produkter vi har på marknaden och framtida produkter. Karin har en gedigen erfarenhet både som kirurg och från medicinteknikbranschen och är redan stor tillgång för företaget.

Det krävs ett enträget arbete för att etablera en ny, avancerad och disruptiv behandling. Varje nytt sjukhus som börjar erbjuda vårt implantatsystem, varje träningssession för nya kirurger och varje interaktion med potentiella patienter är därför viktiga. När räkenskapsåret 2021/22 summeras ser vi att våra samlade insatser lagt grogrund för tillväxt, och det avslutande kvartalet visar att aktiviteten på sjukhusen både i USA och Europa nu ökar. Vi ser fram emot att tillsammans med användare, ortopedingenjörer och kirurger världen över fortsätta förändra synen på vilken livskvalitet som är möjlig efter en amputation.


Informationen är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-10 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Rickard Brånemark, CEO. Tel: +46 70 846 10 61, E-mail: rickard.branemark@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO. Tel: +46 72 556 68 69, E-mail: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på +46 (0) 8-463 8000.