Integrums delårsrapport 1 maj 2020 – 31 juli 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 juli 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

María López – CEO:

” Vi summerar vårt första kvartal detta räkenskapsår med en fortsatt positiv trend:  tillväxten är 82% jämfört med samma kvartal föregående år. Detta är uppmuntrande att se, speciellt efter de utmaningar som pandemin ställt oss inför under perioden.

Bakom tillväxten ligger främst en ökad marknadsaktivitet i USA, där våra nuvarande OPRA-centra börjar få upp farten. På den amerikanska marknaden ser vi en tillväxt på 487% jämfört med samma kvartal föregående år och 48% jämfört med förra kvartalet. 

Vårt samarbete med Onkos går framåt och godkännandeprocessen fortskrider vid flera sjukhus där de ansvarat för marknadsföringen. Trots pandemin förväntar vi oss fortfarande att de första operationerna på ett “Onkos-center” kommer att utföras under andra kvartalet (Q2).

Vår europeiska marknad har däremot haft en större påverkan av pandemin, där planerade operationer utförts i en mycket mer begränsad omfattning. Sommarperioden med semester och därmed reducerad sjukhuskapacitet har också bidragit till att försäljningen minskade med 40% jämfört med samma kvartal förra året. 

Vi fortsätter att se ett ökat intresse för Neuromotus på marknaden, och under kvartalet gick vi in på en ny marknad med vår första belgiska kund. Med tanke på de nuvarande begränsningarna för social interaktion och behovet av att patienten besöker kliniken för att få behandlingen, förutser vi en relativt långsam återhämtning i efterfrågan för denna typ av produkt.

När pandemin hindrat personliga möten har Integrum kunnat fortsätta att interagera med befintliga och potentiella kunder med digital teknik. Jag tycker att detta fungerat slående väl, och tror att det blir ett viktigt komplement i framtiden. Vi har kunnat fortsätta att stödja våra kunder vid screening, planering och genomförande av nya utredningar och operationer.  Digitala mötesformer möjliggjorde att vi framgångsrikt har kunnat genomföra kirurgiska behandlingar och ge rehabiliteringssupport och ger oss samtidigt nya verktyg som möjliggör en snabbare återhämtning när världen återgår till en mer normal tillvaro.

Integrum fortsätter att stödja ansökan om PMA (premarket godkännande) till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för OPRATM Implant System med högsta prioritet och trots rådande omständigheter förväntar sig företaget fortfarande att ett svar kommer att finnas tillgängligt under 2020.

Som tidigare rapporterats vidtogs ett antal åtgärder för att lindra de negativa effekterna av pandemin. Vi har korttidspermitterat all personal och reducerat företagets kostnadsbas på ett balanserat sätt utan att kompromissa med aktiviteter som påverkar vår långsiktiga tillväxt.

Periodens operativa resultat har påverkats negativt av orealiserade valutaeffekter om 3,26 MSEK, hänförliga till omräkning av en fordran mot dotterbolaget Integrum Inc till balansdagens kurs. Kostnadsbesparingarna har varit såpass effektiva att vi under kvartalet, om man bortser från den negativa valutaeffekten, kunnat visa ett positivt rörelseresultat om 177 kSEK.

På grund av osäkerhet relaterad till omfattningen och varaktigheten av pandemin är det svårt att förutsäga effekterna på vår verksamhet under de kommande kvartalen. Vi förväntar oss att olika marknader kommer att starta planerad verksamhet vid olika tidpunkter. Även på marknader där vi har sett tecken på återhämtning under Q1 har detta bara varit i en relativt begränsad utsträckning. Vi är dock säkra på att så snart planerad verksamhet kommer att genomföras i mer normala former så förväntar vi oss att stocken av uppskjutna ingrepp medför snabbare tillväxt under de kommande kvartalen.

Vi fortsätter att stärka vår försäljnings- och marknadsföringsorganisation och rapporterar med glädje att vi (med start 2020-09-01) har utsett James Sheridan till chef för försäljning och marknadsföring utanför USA. Han kommer till rollen med mer än 20 års internationell erfarenhet av marknaden för medicintekniska produkter som tex tandimplantat, på plats i länder som Australien och Japan. Vi är övertygade om att James med sin breda talang och erfarenhet inom medtech-fältet kommer att ytterligare förbättra försäljnings- och marknadsföring inom vårt företag.

Integrum går in i ett nytt kvartal med en starkare position trots den pandemiska situationen. Vi fortsätter att se tecken på att vi är på rätt väg på vår fokusmarknad, USA, och är beredda på en snabbare expansion när den kommersiella aktiviteten återgår till en mer normal nivå”. 

Integrum redovisar en nettoomsättning på 7 214 (3 967) KSEK under perioden 2020-05-01 till 2020-07-31 (3 månader), en ökning med 82% jämfört med motsvarande period föregående år. 

FÖRSTA KVARTALET (1 MAJ 2020 – 31 JULI 2020)

  • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 7 214 (3 967) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 7 276 (4 603) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -10 357 (-9 459) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 080 (-4 856) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -3 334 (-4 864) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2020 kl. 08:30 CEST

För mer information kontakta

María López, VD. Mobil: 070 846 10 69, Email: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.