Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01-2020-04-30

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad in sin helhet. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning av särskild betydelse.

Bolagets revisor lämnar en upplysning av särskild betydelse i sin revisionsberättelse avseende fortsatt drift. Den upplysningen återges nedan i sin helhet: 

”Vi vill fästa uppmärksamheten på avsnittet ”Finansiell ställning” i förvaltningsberättelsen som beskriver att styrelsens bedömning avseende bolagets fortsatta drift är förenad med osäkerheter såtillvida att antaganden som om de inte infrias kommer innebära att bolaget behöver tillskjutas ytterligare kapital under den kommande tolvmånadersperioden för att säkerställa fortsatt drift. Vi har inte modifierat vårt uttalande i detta avseende.”

Avsnittet "Finansiell ställning" i förvaltningsberättelsen lyder: 

"Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,7 (-25,3) MSEK. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -19,1 MSEK (-25,5). Under året har Bolaget tillförts nytt kapital med 21,5 (23,1) MSEK efter emissionskostnader. Likvida medel uppgick vid årets slut till 13,1 (10,6) MSEK. Räntebärande skulder har minskat med 0,7 (0,9) MSEK.

Bolaget hade vid utgången av året två utestående räntebärande låneskulder på totalt 0,7 (1,4) MSEK.

Under räkenskapsåret har bolaget genomfört tre nyemissioner, i maj 2019 om 10,1 MSEK, i november 2019 om 9,2 MSEK samt i april 2020 om 4,0 MSEK. Totalt har bolaget tillförts 21,3 MSEK efter emissionskostnader under året och resterande 2.0 MSEK efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens likviditet och finansiella resurser både i det korta och längre perspektivet. I samband med årsredovisningens upprättande har styrelsen att särskilt bedöma denna fråga ur ett tolvmånadersperspektiv. För den kommande tolvmånadersperioden är styrelsens bedömning att bland annat det nya avtalet med Onkos Surgical, de tio sjukhus i USA som nu genomför operationer samt fortsatt försäljningsutveckling i Europa och övriga världen kommer att förbättra resultatet och kassaflödet jämfört med räkenskapsåret 2019/2020. Vidare har bolaget också genomfört kostnadsbesparingar för att anpassa verksamheten till den osäkerhet den pågående pandemin medför på bolagets verksamhet. Detta har bland annat medfört att samtlig personal i Integrum AB under en period deltidspermitterats.

Den förväntade förbättringen av resultatet och genomförda kostnadsbesparingar tillsammans med tillgängliga likvida medel innebär enligt styrelsens bedömning att bolaget har den finansiering som krävs för att fortsätta verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden.

Ovanstående bedömning bygger på att de sjukhus som under 2019/2020 genomfört operationer fortsätter med dessa i minst samma utsträckning som tidigare samt att de nytillkommande sjukhusen kan genomföra de operationer som redan är planerade samt att operationer för de patienter som redan utvärderats också genomförs. Vidare bedömer styrelsen att vissa kostnadsbesparingar ska kunna genomföras. Styrelsens bedömning är således förenad med osäkerheter såtillvida att om antaganden inte infrias kan komma att innebära att bolaget behöver tillskjutas ytterligare kapital under den kommande tolvmånadersperioden, för att säkerställa fortsatt drift.”

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO
Tel. 0725-56 68 69
Epost: dennis.baecklund@integrum.se

 

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se