Integrums delårsrapport 1 maj 2020 - 31 oktober 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör halvårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 oktober 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

María López – CEO:

”I bolagets andra kvartal ser Integrum ett positivt rörelseresultat och en ökad försäljning, trots att den pågående pandemin innebär fortsatta utmaningar.

Resultatet drivs av en omsättningstillväxt på 56% jämfört med samma kvartal föregående år och 74% jämfört med föregående kvartal.

Vi konstaterar att detta är tydliga tecken på att vi kommer att kunna göra ett starkt årsavslut.

Kvartalets resultat drevs främst av tillväxten i USA där OPRA-nätverket medfört en tillväxt på 119% jämfört med samma kvartal föregående år och 85% jämfört med föregående kvartal. Vi fortsätter driva den fastslagna expansionsstrategin på den amerikanska marknaden. Tack vare vår försäljningsorganisation, vårt kundfokus och samarbetet med Onkos Surgical har Integrum under kvartalet etablerat samarbete med sex nya sjukhus som tillhandahåller OPRA™ Implant System som en del av deras rehabiliteringsprogram. Dessa sex sjukhus är St Luke's Medical Center, Emory Healthcare, Memorial Hermann Orthopedic and Spine Surgery, University of Southern California / Keck Medical Center, Froedtert & The Medical College of Wisconsin och Duke Health och vi förväntar oss en ökad kirurgisk aktivitet från dessa centra under andra halvan av innevarande räkenskapsår.

Integrum fortsätter arbetet med PMA-ansökan (premarket godkännande) till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för OPRAImplant System med högsta prioritet och har höga förväntningar om ett positivt svar innan årets slut. Detta skulle befästa Integrums ställning som världsledande inom osseointegrerad protetik och möjliggöra en snabbare expansion på den amerikanska marknaden.

Den europeiska marknaden har fortsatt sett en kraftig minskning av antalet genomförda planerade operationer till följd av Covid-19. Trots detta genomfördes operationer på viktiga marknader som Tyskland, Nederländerna, Frankrike och även i Australien och i Chile.

Trots utmaningarna fortsätter vi att förbereda för en återhämtning så snart kirurgisk aktivitet återgår till mer normala former.

Vi är fortsatt fokuserade på att stödja våra kunder genom användandet av digitala plattformar och säkerställa screening, planering och genomförande av nya operationer och tillhandahållande av nödvändig utbildning till yrkesverksamma inom våra olika kundsegment.

Den 4 november presenterades ett avtal med Art Clinic i Sverige. Art Clinic kommer att etablera ett ”Center of Excellence” för behandlingen av arm eller benamputerade med OPRAImplant System och räknar med att behandla sina första patienter under nästa kvartal.  Samarbete kommer att underlätta utbildning för behandlande team runt om i världen.) Detta första Center of Excellence är viktig del i vår långsiktiga strategi för fortsatt expansion.
De finansiella beslut som tagits sedan Covid-19-utbrottet har bidragit till att företagets kostnadsmassa optimerats utan att på samma gång kompromissa med aktiviteter som krävs för bolagets långsiktiga mål. Med nuvarande kostnadsmassa och omsättning lyckas vi för första gången sedan bolagets börsintroduktion att leverera ett positivt rörelseresultat.

Medan det är svårt att förutse pandemins framtida påverkan, är det mycket uppmuntrande att fler och fler sjukhus startar behandling med OPRA™ Implant System både i USA och i andra länder. För de marknader och sjukhus där planerade operationer har minskat, eller rentav stannat av, ligger det huvudsakliga fokuset på utbildningsinsatser och patientutvärdering. Detta för att säkerställa att samtliga behandlingsteam är färdigutbildade och står klara när restriktionerna hävs och en mer normal aktivitetsnivå inom sjukvården kan återupptas.

Vi tackar för stödet och engagemanget från varje medlem i vårt team, som varje dag gör sitt yttersta för att vi skall uppnå goda resultat vilket visar en otrolig laganda och solidaritet. Vi är tacksamma och stolta över de framsteg som tagits under detta kvartal och känner oss optimistiska när det gäller den fortsatta globala expansionen.”

Integrum redovisade en nettoomsättning på 12 573 (8 060) KSEK, en ökning med 56% jämfört med motsvarande period föregående år och ett positivt resultat om 3 108 (-2 413), under perioden 2020-08-01 till 2020-10-31 (3 månader).

ANDRA KVARTALET (1 AUGUSTI 2020 – 31 OKTOBER 2020)

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 12 573 (8 060) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 16 016 (8 885) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -12 936 (-11 289) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3 080 (-2 403) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till 3 108 (-2 413) KSEK

FÖRSTA HALVÅRET (1 MAJ 2020 – 31 OKTOBER 2020)

  • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 19 787 (12 027) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 23 292 (13 488) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -23 292 (-20 748) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -139 (-7 260) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -226 (-7 276) KSEK


Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-02 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
Epost: certifiedadviser@penser.se