Punkt 14 – Styrelsens beslutsförslag om godkännande av ersättning till närstående person

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ersättning till Rickard Brånemark för tjänster utförda för Bolaget i enlighet med gällande konsultavtal mellan Braanemark Consulting AB och Bolaget. Rickard Brånemark är ägare till Bolagets största aktieägare Pericardium AB som representerar 640 000 A-aktier och 4 660 000 B-aktier, sammanlagt 5 300 000 aktier i bolaget.

Ersättningen omfattar under räkenskapsåret 2018/2019 SEK 2 291 526 och avser såväl ersättning för utfört arbete som ersättning för resor och möteskostnader motsvarande SEK ca 800 000. Ersättningen har utgått genom kvartalsvis fakturering av Braanemark Consulting AB till Bolaget avseende föregående kvartals, av Rickard Brånemark utfört, arbete.

Ersättningen som årsstämman har att godkänna utgör ersättning från och med faktureringen för oktober 2018 och efterkommande fakturering fram till och med räkenskapsårets slut vilken uppgår till SEK 1 291 526.

Det är styrelsen bedömning att konsultavtalet utgör en marknadsmässig ersättning för de tjänster som tillhandahålls av Braanemark Consulting AB och Rickard Brånemark. Det är vidare styrelsens bedömning att ägarintresset och incitamentet som Rickard Brånemark har i Bolaget är till gagn för Bolagets utveckling och drift.

Majoritetskrav

Eftersom föreslagen ersättning sker till en aktieägare i bolaget vilket liknar de situationer som omfattas av Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25, vilka förutsätter bolagsstämmans godkännande och att beslutet biträds av aktieägare, exklusive den närstående aktieägaren, med minst hälften av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman tillämpas samma majoritetskrav för ovanstående förslag.

_____________________

Integrum AB (publ)

Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se