Integrum offentliggör prospekt och bjuder in till investerarträffar

Styrelsen för Integrum AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Integrums aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns att tillgå på Integrums (www.integrum.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se ) respektive hemsidor.

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Investerarträffar

Med anledning av företrädesemissionen presenterar Integrums VD, Rutger Barrdahl, Bolagets verksamhet och framtidsplaner i Integrums lokaler på Krokslätts Fabriker 50 i Mölndal den 12 oktober 2018 klockan 12.00 och hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27 i Stockholm den 15 oktober 2018 klockan 12.00. Anmälan för investerarträffen den 12 oktober kan ske via e-post info@integrum.se och anmälan för investerarträffen den 15 oktober kan ske via e-post till bolagsdag@penser.se.

Villkor och tidplan för nyemissionen i korthet

För företrädesemissionen gäller i korthet följande villkor:       

  •  Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie, oavsett serie, i Integrum som innehades på avstämningsdagen erhölls en (1) teckningsrätt.
  •  Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.
  •  Teckningskursen uppgår till 7,00 SEK per aktie.
  •  Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2018.
  •  Teckning av nya aktier ska ske under perioden 5–19 oktober 2018.
  •  Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 5–17 oktober 2018.
  •  Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 5 oktober 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen.
  •  Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
  •  Utfall i företrädesemissionen förväntas presenteras omkring den 24 oktober 2018.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Integrum har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelseledamöter, ett antal befintliga aktieägare samt en ny investerare om sammanlagt cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 73,7 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtagande till ett sammanlagt belopp om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 26,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser, däremot utgår en garantiersättning om 8,0 procent. Sammanlagt uppgår tecknings- och garantiåtaganden därmed till 25,1 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Integrum i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Integrum.

Viktig information  

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Integrum AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Integrum AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Integrum upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Integrum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Integrum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Rutger Barrdahl, VD. Mobil: 070 523 39 55, Email: rutger.barrdahl@integrum.se