Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01-2019-04-30

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad in sin helhet. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning av särskild betydelse. 

Bolagets revisor lämnar en upplysning av särskild betydelse i sin revisionsberättelse avseende fortsatt drift. Den upplysningen återges nedan i sin helhet: 

"Vi vill fästa uppmärksamheten på avsnittet ”Finansiell ställning” i förvaltningsberättelsen som beskriver att styrelsens bedömning avseende bolagets fortsatta drift är förenad med osäkerheter såtillvida att uppskattningar som om de inte infrias kommer innebära att bolaget behöver tillskjutas ytterligare kapital under den kommande tolvmånadersperioden för att säkerställa fortsatt drift. Vi har inte modifierat vårt uttalande i detta avseende."

Avsnittet "Finansiell ställning" i förvaltningsberättelsen lyder: 

"Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 (-17) MSEK. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -25 MSEK (-18). Under året har Bolaget tillförts nytt kapital med 23 (26) MSEK efter emissionskostnader. Likvida medel uppgick vid årets slut till 11 (14) MSEK. Räntebärande skulder har minskat med 904 (954) KSEK.

Bolaget hade vid utgången av året 3 utestående räntebärande låneskulder på totalt 1 406 (2 360) KSEK. I maj 2019 har bolaget genomfört en nyemission som tillfört bolaget nytt kapital med 10,1 MSEK efter emissionkostnader.

Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens likviditet och finansiella resurser både i det korta och längre perspektivet. I samband med årsredovisningens upprättande har styrelsen att särskilt bedöma denna fråga ur ett tolvmånadersperspektiv. Under verksamhetsåret har Bolaget inlett samarbeten med ytterligare sex nya sjukhus i USA och Bolaget har haft en positiv försäljningsutveckling i Europa med en försäljningsökning om mer än 60% jämfört med föregående räkenskapsår. Det nya avtalet med Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal bedöms också fortsatt bidra positivt till försäljningsutvecklingen. För den kommande tolvmånadersperioden är styrelsens bedömning att de nya sjukhusen i USA respektive fortsatt positiv försäljningsutveckling i Europa och övriga världen kommer att förbättra resultatet och kassaflödet jämfört med räkenskapsåret 2018/2019. Vidare har bolaget också
genomfört kostnadsbesparingar.

Den förväntade förbättringen av resultatet och genomförda kostnadsbesparingar tillsammans med tillgängliga likvida medel inklusive den nyemission om netto 10,1 MSEK som genomfördes i maj 2019 innebär enligt styrelsens bedömning att bolaget har den finansiering som krävs för att fortsätta verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden. Försäljningsutvecklingen är beroende av att de sjukhus som under 2018/2019 genomfört operationer fortsätter med dessa i samma utsträckning samt att de nya sjukhusen minst kan genomföra de operationer som styrelsens bedömt rimliga baserat på redan planerade operationer samt att operationer för de patienter som utvärderas också genomförs. Vidare bedömer styrelsen att kostnadsbesparingar ska kunna genomföras. Styrelsens bedömning är således förenad med osäkerheter såtillvida att uppskattningar som om de inte infrias kommer innebära att bolaget behöver tillskjutas ytterligare kapital under den kommande tolvmånadersperioden för att säkerställa fortsatt drift."

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 kl. 13:00 CEST


För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se