Nyemissionen i Integrum kraftigt övertecknad

Integrum AB har framgångsrikt slutfört en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen övertecknades med 68,9 procent och tillför Bolaget 25,1 MSEK före emissionskostnader.

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Totalt tecknades 3 511 628 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 24,6 MSEK eller 98,1 procent av företrädesemissionen. Därutöver ansöktes om teckning av 2 534 240 Aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 70,8 procent av företrädesemissionen. De 68 372 aktier, motsvarande cirka 0,5 MSEK eller 1,9 procent av företrädesemissionen, som inte tecknades genom företrädesrätt har tilldelats personer i enlighet med de villkor som angivits prospektet som offentliggjordes den 4 oktober 2018. Inga emissionsgarantier kommer således tas i anspråk. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Efter att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer BTA (betalda tecknade aktier) att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North omkring vecka 46, 2018.

Genom företrädesemissionen kommer Integrums aktiekapital att öka med 250 600,00 kronor till 877 100,00 kronor. Det totala antalet aktier i bolaget kommer att öka med 3 580 000 aktier till 12 530 000 aktier, varav 11 890 000 aktier av serie B och 640 000 aktier av serie A.

”Integrum tillförs nu resurser för ökade satsningar inom forskning och utveckling och påskyndad marknadsbearbetning på framförallt den amerikanska marknaden. Det är glädjande att se det starka intresset från våra befintliga aktieägare och vi vill tacka för deras förtroende och samtidigt passa på att hälsa nytillkomna aktieägare välkomna”, säger Rutger Barrdahl, verkställande direktör i Integrum.

Erik Penser Bank AB har agerat finansiell rådgivare till Integrum i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Integrum.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 21:00 CEST

Rutger Barrdahl, VD. Mobil: 070 523 39 55, Email: rutger.barrdahl@integrum.se