Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 januari 2019

Integrum AB (Nasdaq First North: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 januari 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

Rutger Barrdahl – CEO:

”Försäljningen i tredje kvartalet var betydligt högre jämfört med samma period förra året men något svagare än försäljningen föregående kvartal. Tittar jag på tolv månaders rullande försäljning så har vi en tydlig ökning av siffrorna. I vår lilla men växande verksamhet är det viktigt att titta på försäljningsutvecklingen över tid snarare än kvartal över kvartal. 

Kostnaderna ligger högre än förra året huvudsakligen beroende på ökade R&D kostnader i samband med en klinisk studie som pågår inom DeTOP projektet. Dessutom har detta kvartal belastats med jämförelsestörande kostnader på 1,9 MSEK. 

Efter den kapitalanskaffning som genomfördes i september 2018 har vi startat ett antal marknadsaktiviteter riktade mot våra tre målgrupper patienter, kirurger samt protestekniker. Jag vill nämna några av de initiativ vi har påbörjat.

Dels bygger vi en ny hemsida med bättre sökbarhet för att kunna nå ut med mer och bättre information till amputerade runt om i världen. Vi har även skrivit avtal med amerikanska Amputee Coalition där vi går in som guldsponsor. Amputee Coalition är en ideell organisation med 500.000 medlemmar vars syfte är att stödja, utbilda samt verka för ett bättre liv som amputerad och vi får nu möjlighet till marknadsföring direkt riktad mot medlemmar via konferenser, publikationer, hemsida etc.

Vi implementerar också ett nytt CRM-system för Customer Relationship Management. Detta kommer att vara klart under mars månad och kommer att vara till stor hjälp vid all form av kontakt med kunder, leverantörer samt andra intressenter.

Aktivitetsnivån i bolaget är hög och vi har många riktade aktiviteter mot kliniker och sjukhus framför allt i USA. Intresset där är stort för vårt erbjudande och hur det kan förbättra livet för någon som är amputerad. Vi har som tidigare kommunicerats också stärkt vår organisation i USA med en ny försäljningschef, Blake Pokress. Blake har mer än tolv års erfarenhet från ortopedibranschen. Han kommer med sin erfarenhet driva det redan påbörjade arbetet med att etablera fler OPRA center i USA.

Avslutningsvis vill jag ge en eloge till vårt forskningsteam som under perioden deltagit i banbrytande operationer inom det EU-stödda projektet DeTOP. En operation som genomfördes i december 2018 ger patienten möjlighet till förbättrad rörlighet av underarmen samt anslutning till en robothand, ett betydande framsteg.”

FÖRSTA 9 MÅNADER (1 MAJ 2018 – 31 JANUARI 2019)

Nettoomsättningen under perioden (9 månader) uppgick till 17 962 (12 164) KSEK

Rörelsens totala intäkter uppgick till 22 343 (15 629) KSEK

Rörelsens kostnader uppgick till 38 327 (27 373) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15 984 (-11 744) KSEK

Periodens resultat uppgick till -16 038 (-11 296) KSEK

TREDJE KVARTALET (1 NOVEMBER 2018 – 31 JANUARI 2019)

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 5 296 (1 326) KSEK

Rörelsens totala intäkter uppgick till 5 796 (2 291) KSEK

Rörelsens kostnader uppgick till 14 229 (10 152) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 433 (-7 861) KSEK

Periodens resultat uppgick till -8 479 (-7 945) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 07:00 CEST

 

 

För mer information kontakta

Rutger Barrdahl, VD. Mobil: 070 523 39 55, Email: rutger.barrdahl@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se