Integrum har informerats om att Göteborgs universitet har lämnat över ärende gällande misstanke om avvikelse från god forskningssed till Npof

Integrum AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) meddelar idag att bolaget blivit informerat om att Göteborgs universitet tagit beslut om att överlämna ett ärende gällande misstanke om avvikelse från god forskningssed till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Ärendet gäller en vetenskaplig artikel där Integrums vd Rickard Brånemark är medförfattare i egenskap av forskare med affiliering till Göteborgs universitet.

Den vetenskaplig artikel som ärendet gäller publicerades i New England Journal of Medicine (NEJM) i april 2020. Npof ska i ett första skede ta ställning till om frågan ska prövas i sak. Baserat på den bedömning Npof gör har Göteborgs universitet även uppdragit till Rådet för prövning av avvikelser från god forskningssed att pröva om forskningsprocessen eller resultatrapporteringen kan ha påverkats av Rickard Brånemarks koppling till Integrum.

”Det är bra att denna fråga nu utreds ordentligt av oberoende instanser. Ingen har haft för avsikt att ge någon missvisande information i samband med publiceringen i NEJM och alla jävsförhållanden har redovisats enligt gängse rutiner, men det är tydligt att det trots detta uppstått frågor. Jag kommer självklart vara behjälplig med underlag i det fall Npof skulle välja att utreda ärendet vidare”, säger Rickard Brånemark, vd för Integrum.

En utförlig redogörelse för bakgrunden till ärendet finns beskrivet i ett tidigare pressmeddelande från den 23 september 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Rickard Brånemark, vd
Tel +46 (0) 70 846 10 61
E-post: rickard.branemark@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO
Tel +46 (0) 72 556 68 69
E-post: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
Epost: certifiedadviser@penser.se