RÄTTELSE Delårsrapport maj – jan 2022/23: Solid tillväxt och stärkt marknadsnärvaro

Tidigare version angav felaktigt att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -14 083, men det korrekta kassaflödet är TSEK -5 862, detta är nu korrigerat.

Tredje kvartalet 2022/23 (nov-jan)

    Nettoomsättning uppgick till TSEK 18 680 (12 636), vilket är en ökning med 48% jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten på den amerikanska marknaden är 40% jämfört med motsvarande period föregående år.

    Rörelseresultatet uppgick till TSEK -13 773 (503)

    Resultat efter skatt uppgick till TSEK -14 176 (541)

    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -5 862 (-9 278). Likvida medel uppgick per 31 januari 2023 till TSEK 46 332 (93 846), exklusive TSEK 20 968 i säkra kundfordringar.

    Resultat per aktie uppgick till -0,74 (0,03) SEK.

    Valutafluktuationer har betydande påverkan på företagets rörelseresultat. Under kvartalet påverkades rörelseresultatet negativt med -4 312 TSEK till följd av valutaeffekten på koncerninterna kundfordringar.
Exklusive koncerninterna kundfordringar och aktiverat arbete för egen räkning uppgick rörelseresultatet till -7 413 TSEK. Med en stark tillväxt från nuvarande kostnadsnivåer skulle verksamheten gå med vinst samt ha ett positivt kassaflöde. Givet detta och den stabila likviditeten anser ledningen att verksamheten har de
likvida tillgångar som behövs för fortsatt tillväxt.

Väsentliga händelser i andra kvartalet

    Behandlingen erbjuds nu av ännu fler välrenommerade sjukhus, däribland NYU Langone, som rankas som ett av de fem ledande sjukhusen inom ortopedisk kirurgi. I Europa har Regensburgs universitetssjukhus i Tyskland börjat behandla patienter.

    I perioden meddelade Yang Center for Bionics vid MIT att de undersöker möjliga användningsområden med vår tankestyrda protes e-OPRA i sin kliniska forskning.

    Förstärkt ledningsgrupp med tillskott av att Annika Fahlén utsetts till chef för kvalitetssäkring och regulatoriska frågor, QARA. och efter periodens utgång tillträdde Mats Dotevall som ny Chief Operating Officer och platschef för den Svenska verksamheten.

1 MAJ – 31 JANUARI 2022/23 (9 MÅNADER)

    Nettoomsättning uppgick till TSEK 56 141 (37 401), en ökning med 50% jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen på den amerikanska marknaden ökade med 54% jämfört med motsvarande period föregående år

    Rörelseresultatet uppgick till TSEK -12 533 (1 486)

    Resultat efter skatt uppgick till TSEK -10 111 (1 482)

    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -17 116 (2 261)

    Resultat per aktie uppgick till - 0,55 SEK (0.97) SEK för de första 9 månaderna.

 

Väsentliga händelser i perioden

    Styrelsen utsåg Rickard Brånemark till ny VD för bolaget. I samband med detta avgick Rickard Brånemark som ordförande för styrelsen och Bengt Sjöholm utsågs till styrelsens ordförande.

VD har ordet

Med fortsatt tillväxt, starka hälsoekonomiska data, nya högprofilerade sjukhus i kundbasen och omfattande forskningsprogram lanserade för e-OPRA™, stärker Integrum sin position som ett ledande företag inom osseointegrerade implantatsystem.

Fortsatt tillväxt och stabil finansiell ställning
Intäkterna uppgick till 18,7 MSEK under tredje kvartalet (november–januari), vilket motsvarar en tillväxt på 48 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (30 procent i lokal valuta). Den fortsatta tillväxten i förhållande till föregående år är uppmuntrande, särskilt med tanke på att slutet av hösten och julperioden är en svår period för planerade operationer i USA. I och med de många helgerna blir det färre operationstillfällen och för ett företag som Integrum, som fortfarande befinner sig i början av kommersialiseringen, gör varje dag och ingrepp skillnad.

I slutet av kvartalet uppgick de likvida tillgångarna till 46,3 MSEK. Med 21 MSEK i säkra kundfordringar har vi en stabil finansiell ställning och de medel vi behöver för att kunna arbeta för fortsatt tillväxt.

Nya högprofilerade sjukhus i både Europa och USA.
När högprofilerade sjukhus börjar utföra operationer med vårt OPRA™-implantatsystem vet vi att det stärker bolaget mer än vad det faktiska ordervärdet indikerar. Kirurger interagerar och lär av varandra, och så gör även patienter. Goda kliniska erfarenheter sprids, särskilt från kliniker som är kända för att leda utvecklingen. I november genomförde universitetssjukhuset i Regensburg i Tyskland sin första implantatoperation med OPRA™ Implant System. Universitetssjukhuset är främst specialiserat på att återställa kroppsform och funktion i komplexa fall efter tumörer, olyckor, brännskador, sår, skador och sjukdomar i hand och handled.

I december inledde NYU Langone i New York City, som är rankat bland de fem främsta sjukhusen i USA inom ortopedisk kirurgi, ett osseointegrationsprogram baserat på OPRA™ Implant System. Det nya programmet följer två framgångsrika initiala procedurer utförda på sjukhuset och är ett bevis på att NYU Langone värdesätter det paradigmskifte som OPRA™ Implant System erbjuder patienter. Det är inte första gången vi upplever denna typ av framgång – när kliniker vill erbjuda den bästa tillgängliga teknologin för sina patienter börjar de fråga efter Integrums OPRA™ Implant System.

I november fick vi möjlighet att fördjupa dialogen med nyckelaktörer på marknaden och ytterligare öka intresset för våra implantatsystem när vi deltog i Global Collaborative Conference on Osseointegration i Charlotte, North Carolina, USA – ett tredagarsevenemang som samlade kirurger, forskare, protesläkare, patientlotsar, rehabiliteringsteam och andra aktörer som är engagerade inom området osseointegration.

Kompetent team på plats inför fortsatt tillväxt
I väntan på EU:s Medical Device Regulation (MDR)-certifikat för OPRA™ Implant System har vi stärkt vår ledningsgrupp och börjat förbereda oss för uppskalning av vår verksamhet. I januari utsåg vi Annika Fahlén till chef för kvalitetssäkring och regulatoriska frågor, QARA. Annika Fahlén är en skicklig ledare med stor erfarenhet inom området, känd för sitt affärsmannaskap och med en diger meritlista när det gäller att implementera organisatoriska processförbättringar. I februari välkomnade vi Mats Dotevall som ny Chief Operating Officer och platschef. Mats Dotevall är en erfaren och strategisk ledare med utmärkta ledaregenskaper som känner den globala implantatverksamheten mycket väl. Med dessa tillskott har vår ledningsgrupp den expertis som behövs för att lyfta våra innovativa produkter och lyckas på marknaden.

Omfattande forskningsprogram för e-OPRA
Forskningsinitiativet hos Yang Center for Bionics vid MIT, som lanserades hösten 2022, kommer att utforska framtida möjligheter med vår tankestyrda protes e-OPRA. Integrum kommer att tillhandahålla osseointegrerad implantatteknologi samt företagets OPRA Implant System, och e-OPRA kommer att spela en nyckelroll i centrets forskningsverksamhet. Yang Center for Bionics kommer att förena experter från tre MIT-fakulteter, och forskare vid centret kommer att samarbeta med kliniska och kirurgiska medarbetare vid Harvard Medical School. Tillsammans med de pågående kliniska programmen för e-OPRA kommer forskningssamarbetet att bidra till att ta e-OPRA närmare ett potentiellt marknadsgodkännande. När OPRA™ implantatsystemet nu blir mer etablerat på både den europeiska och den amerikanska marknaden är det djupt tillfredsställande att se hur vår nästa generations e-OPRA Implant System tilldrar sig mer intresse. Med vår beprövade teknik och vårt unika värdeerbjudande tar vi en ledarställning inom vårt område, och vi är stolta över att möjliggöra och ge hopp till alla som har förlorat en arm eller ett ben.


Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 12:30 (CET).

För mer information kontakta

Rickard Brånemark, VD. Mobil: 070 846 10 61, Email: rickard.branemark@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO. Mobil: 072 556 68 69, Email: dennis.baecklund@integrum.se

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.