Integrum har genomfört en riktad nyemission om 961 539 B-aktier och tillförs cirka 50 miljoner kronor

Mölndal, Sverige – 13 juni 2024 – Integrum AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) (“Integrum” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 961 539 B-aktier till en teckningskurs om 52 kronor per aktie, och tillförs en emissionslikvid om totalt cirka 50 miljoner kronor (den ”Riktade Emissionen”).

Styrelsen i Integrum har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 27 september 2023, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 961 539 B-aktier till en teckningskurs om 52 kronor per aktie, vilket således tillför Bolaget en emissionslikvid före transaktionskostnader om cirka 50 miljoner kronor. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Investerare i den Riktade Emissionen var ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Adrigo Asset Management, Nolsterby Invest AB och Rhenman & Partners Asset Management AB.

Integrum avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för investeringar i kommersiella resurser och distribution, samt för clinical affairs och fortsatt expansion av produktportföljen. Detta innefattar:

  • Intensifiering av kommersiella satsningar på den amerikanska marknaden för att förbättra inriktningen på relevanta traumacenter, ortopedingenjörer och kirurger.
  • Acceleration av inträdet i marknader i tidigt stadium och i nya potentiella marknader (EU och övriga länder), tillsammans med finansiering av rörelsekapitalbehov för att säkerställa tillgänglighet för slutkunder och underlätta tillväxt på utvalda marknader.
  • Utökning av produktportföljen och adresserbara indikationer i USA, inklusive investeringar i regulatory affairs för inlämning av PMA-ansökan för transhumerala (över armbågen) och transtibiala (under knä) amputationer, samt stärka och påskynda forsknings- och produktutvecklingskapaciteten för nästa generations produkter.

Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 5,0 procent av totala antalet aktier och 3,8 procent av rösterna i Integrum. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier med
961 539 B-aktier från 18 435 289 till 19 396 828 (fördelat på 640 000 A-aktier och 18 756 828 B-aktier). Aktiekapitalet kommer att öka med 67 307,73 kronor från 1 290 470,23 kronor till 1 357 777,96 kronor.

Till följd av av stark efterfrågan och i syfte att möjliggöra för Integrum att möta en sådan efterfrågan har Pericardium AB, ett bolag kontrollerat av Rickard Brånemark, VD och grundare av Integrum, avyttrat 150 000 befintliga B-aktier i Bolaget till samma pris som i den Riktade Emissionen. Rickard Brånemark har uttryckt sitt fortsatta långsiktiga engagemang för Bolaget som dess VD och grundare och som majoritetsägare. Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från en eventuell försäljning av befintliga aktier.

Bolagets styrelse har ansett, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var ett mer berättigat alternativ för bolagets aktieägare än en företrädesemission och att den var i bästa intresse för både Bolaget och dess aktieägare. Styrelsens bedömning baseras på att den Riktade Emissionen gjorde det möjligt för Bolaget att snabbt och effektivt anskaffa kapital, vilket i sin tur ger en flexibilitet att ta tillvara på de investeringsmöjligheter tillgängliga för Bolaget på kort sikt, samt att dra nytta av det upplevda intresset för Bolagets aktie bland institutionella investerare och bredda den institutionella investerarbasen. En företrädesemission skulle å andra sidan sannolikt ha lett till en förlängd process och försenade investeringar för Bolaget, tillsammans med större marknadsrisk, negativ inverkan på aktiekursen och högre utspädning för icke-deltagande aktieägare.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera några aktier under en period om 90 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Dessutom har Bolagets aktieägare inom Bolagets styrelse och ledningsgrupp gått med på att inte sälja några aktier i Integrum under en period om 90 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Därutöver har Rickard Brånemark åtagit sig att inte sälja några aktier under en period om 180 dagar från likviddagen av den Riktade Emissionen, på sedvanliga villkor.


Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-13 22:25 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Brånemark, CEO

Tel: +46 (0) 70 846 10 61
Email: rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO
Tel: +46 (0) 70 734 96 60
Email:
jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).