Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK. Bolaget ser på grund av Covid-19 en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter och ett kostnadsbesparingsprogram är sjösatt.

Integrum storägare och styrelseordförande Rickard Brånemark ställer ut en lånegaranti och avser tillsammans med styrelsen att teckna 50 % av en riktad emission. Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK och får en lånegaranti om 2 MSEK för att säkra verksamheten under minst det kommande verksamhetsåret. Bolaget ser på grund av Covid-19 pandemin en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter, men ser ingen långsiktig påverkan på efterfrågan. Ett åtgärdsprogram genomförs dessutom för att reducera utgifterna.

Bolagets påverkan av pågående Covid-19 pandemi

Den pågående Covid-19 pandemin har redan medfört omställningar och inskränkningar för de flesta verksamheter och så även för elektiva ortopediska ingrepp innefattande behandlingar med Integrums produkter i såväl USA som Europa och Australien. Detta kommer att ha en negativ påverkan på försäljningen för Integrum under det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Denna beräknas nu bli i samma storleksordning som kvartal 4 föregående år.

Det är givetvis svårt att beräkna effekterna av pandemin i västvärlden framöver men bolaget förväntar sig negativ påverkan på efterfrågan under framförallt det närmaste kvartalet och är berett på att genomföra ytterligare åtgärder om det blir påverkan på efterfrågan under en längre period. Integrum räknar med att de patienterna som nu får vänta kommer att kunna erbjudas behandling så snart pandemin är under kontroll. Förberedelserna med planering av befintliga och nya patienter fortsätter.

Integrum ser inga anledningar till att minskningen i efterfrågan på bolagets produkter kommer att vara annat än tillfällig och räknar med att den kommer att återgå till nivåer som innan pandemin, när denna klingar av. Samarbetet med Onkos fortlöper och fler sjukhus kommer att adderas i USA.

Integrum anpassar kostnadsläget till en minskad efterfrågan genom ett kostnadsreduktionsprogram som under de närmaste kvartalen kommer att minska utgifterna till en väsentligt lägre nivå, bland annat kommer samtliga anställda att korttidspermitteras för att minska bolagets lönekostnader. Arbetet med den pågående PMA-ansökan fortsätter dock utan inskränkningar mot ett förhoppningsvis positivt FDA-beslut i höst.

Föreslagen riktad nyemission om 4 MSEK

Föreslagen riktad nyemission om 740 739 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 5,40 kronor per aktie (”Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget tillförs ca 4 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts till en rabatt motsvarande om 11,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under perioden 17 mars 2020 till och med 25 mars 2020. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 5 procent av aktiekapitalet och 3,4 procent i förhållande till antalet röster i Integrum efter Nyemissionen, varvid antalet utestående aktier av serie B ökar med 740 739 från 14 457 300 till 15 097 300 och aktiekapitalet ökar med 74 740 kronor från 1 096 240 kronor till 1 170 980 kronor.

Rickard Brånemark har ställt ut en lånegaranti om 2 MSEK över 12 månader till en ränta om 8% efter avrop på Integrums begäran.

”Åtgärderna avser att säkra Integrums finansiella ställning under pandemin, utan att påverka bolagets framtida expansionskraft, säger Maria Lopez, VD för Integrum AB.

”Att kunna stärka Integrums finanser i dessa svåra tider är ett kvitto på bolagets potential. Jag och styrelsen ser med tillförsikt framtiden an”, säger Rickard Brånemark, styrelseordförande i Integrum AB.

Denna information är sådan information som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 23:45 CET.

För mer information kontakta

Maria Lopez, VD. Mobil: 070 846 10 69, Email: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se

Legal Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare son nås på 031 701 17 00 eller gothenburg@setterwalls.se