Rekordförsäljning och lönsamhet

ANDRA KVARTALET 2023/24 (AUG–OKT)

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,6 (20,2) MSEK, vilket är en ökning med 36 % jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten på den amerikanska marknaden är 27 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 (0,9) MSEK. Exklusive direkta valutaeffekter är rörelseresultatet 4,1 (-5,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,9 (2,3) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,21 (0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 (-5,3) MSEK. Likvida medel uppgick per 31 oktober 2023 till 33,3 (53,4) MSEK.
 • Väsentliga händelser i andra kvartalet
 • Under kvartalet tilldelade försäkringsorganisationen Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) den osseointegrerade externa proteskopplingsprodukten Axor II™ en ny ersättningskod. Den nya koden är knuten till en fast viss ersättning vilket kommer att bidra till att driva på Integrums tillväxt i USA.
 • Företaget utsåg Alex Winber till vice försäljnings- och marknadsföringsdirektör med fullt fokus på USA. Utnämningen utgör ett led i omstruktureringen av bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation, med fokus på att skapa tillväxt för företaget i USA.
 • Styrelsen inledde en översyn och utvärdering av strategiska alternativ för att ytterligare påskynda den globala lanseringen av bolagets unika implantatsystem OPRA™.
 • Bolaget erhöll ett Unitary Patent-godkännande avseende NeuromotusTM. I och med detta får Integrum omedelbara patenträttigheter i 17 olika europeiska länder.
 • Under kvartalet gick bolaget in på den turkiska marknaden med implantatsystemet OPRA™ i samarbete med distributören Medikon.
 • Under perioden valdes Scott Flora till ordinarie styrelseledamot i bolaget vid årsstämman.
 • VD Rickard Brånemark modererade en workshop i Ukraina den 21 september, med fokus på krigsrelaterad amputationsvård. Han besökte även Kiev i Ukraina för att behandla sårade soldater, utbilda ukrainska ortopedkirurger i avancerad amputationsvård och stödja uppbyggnaden av en utökad traumavård. 

1 MAJ – 31 OKTOBER 2023/24 (6 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,0 (37,5) MSEK, vilket är en ökning med 28 % jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen på den amerikanska marknaden ökade med 22 % jämfört med motsvarande period föregående år
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (1,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 (1,8) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,06 (0,1) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (-11,5) MSEK.

Integrum meddelade att Shirley Ryan AbilityLab har beviljats ett femårigt kliniskt forskningsanslag på 8,7 miljoner dollar från National Institutes of Health (NIH). Integrum beräknas få upp till 1,3 miljoner dollar under programmet som stöd för arbetet med studierna.

VD har ordet

Vårt andra kvartal har varit intensivt med rekordförsäljning, ökat rörelseresultat och ett antal stora landvinningar som kommer att bidra till att driva bolaget framåt. Vi har gjort betydande förändringar i USA-organisationen, gått in på nya marknader, fått en ny ersättningskod för vår kopplingsprodukt Axor II™ och inlett en strategisk översynsprocess för att påskynda tillväxten i bolaget. Efter periodens slut gav livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA klartecken för en klinisk studie om amputationer nedanför knäet som helt kommer att finansieras av USA:s försvarsministerium. Sammantaget ser vi hur många års strategiska initiativ för att bygga upp ett lönsamt och växande bolag börjar ge utdelning.

Starkt finansiellt resultat under andra kvartalet

Intäkterna uppgick till 27,6 MSEK under andra kvartalet, vilket motsvarar en ökning på 36,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (32 procent i lokal valuta) och 35 procents tillväxt jämfört med föregående kvartal. Exklusive direkta valutaeffekter uppgick rörelseresultatet till 4,4 MSEK. Det ökade rörelseresultatet kan hänföras både till den branta försäljningsökningen och en förbättrad struktur för rörelsekostnader.

Ökat antal operationer och stark utveckling för Axor II

Förutom ett ökat antal operationer i USA har en bidragande faktor till periodens starka försäljningsutveckling varit den ökade försäljningen av Integrums osseointegrerade externa proteskopplingsprodukt Axor II™. I september erhöll Integrum en ny ersättningskod för Axor II™ som kommer att bidra till att ytterligare driva på bolagets tillväxt i USA. Den nya ersättningskoden utgör startpunkten för ett formaliserat ersättningssystem för våra proteser. Ett sådant system gör att ortopedingenjörer kan ansöka om ersättning och minskar den potentiella risken med att använda produkter utan en särskild kod. Jag är övertygad om att kunderna kommer att uppleva detta som en betydande förbättring av vårt erbjudande.

Vässat team i USA

För att fullt ut fokusera på att öka tillväxten i USA genomförde Integrum under kvartalet en omstrukturering av bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation. I september utsåg vi Alex Winber till vice försäljnings- och marknadsföringsdirektör, ett värdefullt tillskott till vårt team. Alex har lång erfarenhet som försäljnings- och marknadsföringschef och besitter en utmärkt förmåga att se affärsmöjligheter. Vi är mycket glada att han tackat ja till att ingå i vår ledningsgrupp i USA.

Inträde på nya marknader

Även om USA-marknaden fortfarande är vår främsta prioritering, innebär varje inträde på en ny marknad i övriga världen ett steg i rätt riktning för vårt långsiktiga mål att sätta en ny global standard för amputationsvården. I slutet av oktober undertecknade Integrum ett distributionsavtal för den turkiska marknaden, vilket genererade försäljning på 1,3 MSEK. Det turkiska systemet för ortopedvård präglas starkt av den jordbävning som inträffade tidigare i år och det finns ett stort behov av innovativa ortopedlösningar. Affärssegmentet Övriga världen har utvecklats i positiv riktning under perioden, vilket till viss del beror på etableringen i Turkiet. I september reste jag till Kiev för att utbilda ukrainska ortopedkirurger i avancerad amputationsvård och stödja uppbyggnaden av en utökad traumavård. Den kirurgiska utbildningen följdes av en workshop om krigsrelaterad amputationsvård. Denna workshop genomfördes med stöd från flera ministerier i Ukraina och några av världens mest framstående specialister deltog.

Banar väg för nya indikationer

Efter ett möte med USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA planerar Integrum att lämna in en PMA-ansökan (Pre-Market Approval) baserat på befintliga kliniska data för användning av OPRATM vid amputationer ovanför armbågen. Baserat på ytterligare intern analys och dialog med FDA bedömer Integrum att befintliga data kan utgöra tillräckligt material för en PMA-ansökan för den nya indikationen.

Ny klinisk prövning avgörande för ytterligare indikationer

FDA har nu gett klartecken till att inleda en klinisk studie med implantatsystemet OPRA™ på amputationer nedanför knäet. Studien kommer att omfatta upp till 30 patienter, vara helt finansierad av USA:s försvarsministerium och genomföras av Walter Reed National Military Medical Center i Bethesda, Maryland. Integrum tillhandahåller implantatsystemen OPRA™ till Walter Reed på kommersiella villkor och när studien är klar kommer vi att kunna använda dessa data i en framtida regulatorisk process. Resultaten kommer att vara avgörande för en PMA-ansökan avseende användning i amputationer nedanför knäet och vi ser fram emot att studien inleds.

Pågående strategisk översyn för att stärka framtida tillväxt

För att ytterligare påskynda den globala lanseringen av Integrums unika implantatsystem OPRA™ och säkerställa att vi i såväl affärsverksamhet som drift till fullo utnyttjar de positiva resultaten har styrelsen inlett en översyn och utvärdering av strategiska alternativ som står till buds. Den strategiska översynen syftar till att säkerställa att den globala lanseringen av Integrums implantatsystem genomförs så effektivt som möjligt, till gagn för både patienter och aktieägare. Det är visserligen uppmuntrande att se tillbaka på hur vår affärsverksamhet har utvecklats under de senaste kvartalen, men vårt fokus ligger istället på att blicka framåt. Eftersom alla våra tidigare ansträngningar börjar ge utdelning, är det nu dags att lägga in en ännu högre växel.

Mölndal den 4 december 2023

Rickard Brånemark

Verkställande direktör


Informationen är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-04 08:30 CET.

För mer information kontakta

Rickard Brånemark, CEO. Mobil: +46 70 846 10 61, E-mail: rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO. Mobil: +46 70 734 96 60, E-mail: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser:

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).