Integrum publicerar årsredovisning 2022/23

Integrum har idag publicerat Årsredovisning 2022/23 för räkenskapsåret 1 maj 2022 till 30 april 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida:  integrum.se/investor-relations/financial-reports-calendar/

En differens mot tidigare bokslutskommuniké är att motsvarande 21 466 KSEK har omklassificerats från posten Övrigt tillskjutet kapital till Balanserad vinst inklusive årets resultat samt att motsvarande 12 460 KSEK har omklassificerats från posten Inkomstskatt till Övrigt totalresultat för koncernen. Eget kapital och totalresultatet är som helhet oförändrade av dessa omklassificeringar. Dessa förändringar får viss effekt på enskilda rader också i kassaflödesrapporten, dock är även den oförändrad i sin helhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Svanström, CFO
Tel +46 (0) 70 734 96 60
E-post: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB