Integrum avser att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 50 miljoner kronor

Mölndal, Sverige – 13 juni 2024 – Integrum AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) (“Integrum” eller “Bolaget”) offentliggör avsikten att genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 50 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). Integrum har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) som Sole Global Coordinator och Bookrunner för att undersöka förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Den Riktade Emissionen är avsedd att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med emissionsbemyndigandet från årsstämman den 27 september 2023. Teckningskursen och det totala antalet nya B-aktier i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett genom accelererat bookbuilding-förfarande, som kommer att påbörjas omedelbart efter detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market kl. 09:00 CEST den 14 juni 2024. Genom att fastställa teckningskursen i den Riktade Emissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Stängning, prissättning och allokering i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och förfarandet kan när som helst avbrytas. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Integrum avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för investeringar i kommersiella resurser och distribution, samt för clinical affairs och fortsatt expansion av produktportföljen. Detta innefattar:

  • Intensifiering av kommersiella satsningar på den amerikanska marknaden, för att förbättra inriktningen på relevanta traumacenter, ortopedingenjörer och kirurger.
  • Acceleration av inträdet i marknader i tidigt stadium och i nya potentiella marknader (EU och övriga länder), tillsammans med finansiering av rörelsekapitalbehov för att säkerställa tillgänglighet för slutkunder och underlätta tillväxt på utvalda marknader.
  • Utökning av produktportföljen och adresserbara indikationer i USA, inklusive investeringar i regulatory affairs för inlämning av PMA-ansökan för transhumerala (över armbågen) och transtibiala (under knä) amputationer, samt stärka och påskynda forsknings- och produktutvecklingskapaciteten för nästa generations produkter.

I händelsen av stark efterfrågan och i syfte att möjliggöra för Integrum att möta en sådan efterfrågan har Pericardium AB, ett bolag kontrollerat av Rickard Brånemark, VD och grundare av Integrum, gått med på att avyttra upp till cirka 150 000 befintliga B-aktier i Bolaget till samma pris som i den Riktade Emissionen. Rickard Brånemark har uttryckt sitt fortsatta långsiktiga engagemang för Bolaget som dess VD och grundare och som majoritetsägare. Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från en eventuell försäljning av befintliga aktier.

Bolagets styrelse anser, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett mer berättigat alternativ för bolagets aktieägare än en företrädesemission och att den är i bästa intresse för både Bolaget och dess aktieägare. Styrelsens bedömning baseras på att den Riktade Emissionen gör det möjligt för Bolaget att snabbt och effektivt anskaffa kapital, vilket i sin tur ger en flexibilitet att ta tillvara på de investeringsmöjligheter tillgängliga för Bolaget på kort sikt, samt att dra nytta av det upplevda intresset för Bolagets aktie bland institutionella investerare och bredda den institutionella investerarbasen. En företrädesemission skulle å andra sidan sannolikt leda till en förlängd process och försenade investeringar för Bolaget, tillsammans med större marknadsrisk, negativ inverkan på aktiekursen och högre utspädning för icke-deltagande aktieägare.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera några aktier under en period om 90 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Dessutom har Bolagets aktieägare inom Bolagets styrelse och ledningsgrupp gått med på att inte sälja några aktier i Integrum under en period om 90 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Därutöver har Rickard Brånemark åtagit sig att inte sälja några aktier under en period om 180 dagar från likviddagen av den Riktade Emissionen, på sedvanliga villkor.

Den Riktade Emissionen är villkorad av att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 27 september 2023, beslutar om en riktad nyemission av B-aktier.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.


Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-13 17:31 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Brånemark, CEO

Tel: +46 (0) 70 846 10 61
Email: rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO
Tel: +46 (0) 70 734 96 60
Email:
jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).