Årsstämmokommuniké – Integrum AB (publ)

Pressinformation
30 september 2020

Integrum AB (publ) har onsdagen den 30 september 2020 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, beslut om disposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 maj 2019–30 april 2020 fastställdes. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning utan att istället avräkna årets förlust mot överkursfonden och att kvarstående överkursfond om 35 355 880 kronor överförs i ny räkning.

Envar av de personer som under året haft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2019–30 april 2020.

Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 100 000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotter­bolag. Arvode till revisorn beslutades ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt revisor

Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Rickard Brånemark, Andrew Christensen, Bengt Sjöholm, Karin Wingstrand och Artur Aira omvaldes som styrelse­ledamöter, och Patric Lindgren och Cecilia Wikström valdes genom nyval till nya styrelseledamöter. Rickard Brånemark valdes till styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Johan Palmgren kvarstår som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2020/2023 I för anställda

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av högst 196 000 teckningsoptioner 2020/2023 I för anställda med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införande av incitamentsprogram 2020/2023 I är att erbjuda anställda möjlighet att delta i ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för bolaget att behålla och motivera de anställda. Ett ökat ägarengagemang från de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

 • Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 14 oktober 2020. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2020/2023 I.
 • Bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen, överlåta teckningsoptionerna till anställda i bolaget, varvid (a) bolagets VD inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner, övriga personer i ledningsgruppen inte får erbjudas fler än totalt 80 000 teckningsoptioner och vardera 20 000 teckningsoptioner och (c) övriga fast anställda per dagen för årsstämman 2020 inte får erbjudas fler än totalt 66 000 teckningsoptioner och vardera 6 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår avtal med bolaget som ger bolaget (eller av bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa optioner i händelse av att dennes anställning upphör samt också förköpsrätt.

 • Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2020/2023 I enligt ovan ska ske senast den 20 oktober 2020 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.
 • Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 oktober 2023 till och med den 30 november 2023 teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på First North under perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 12 oktober 2020. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av b.la. split, sammanläggning och företrädesemission.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2020/2023 II för styrelseledamöter

I enlighet med majoritetsaktieägaren Pericardium AB:s förslag, beslutades med erforderlig majoritet att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av högst 120 000 teckningsoptioner 2020/2023 II för styrelseledamöter, med undantag för Rickard Brånemark, med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag.

 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införlivande av incitamentsprogram 2020/2023 II är att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter samt för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Förslagsställaren bedömer att programmet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.
 • Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 14 oktober 2020. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2020/2023 II.
 • Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till styrelsens ledamöter (exklusive Rickard Brånemark om omval sker) där vardera, vid årsstämman 2020 vald styrelseledamot (exklusive Rickard Brånemark om omval sker), har rätt att erbjudas högst 20 000 teckningsoptioner.
 • Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten fortsatt är ledamot i styrelsen och inte avgått eller blivit entledigad och också samtidigt med förvärvet ingår avtal med Bolaget som bl.a. ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva ledamotens alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att ledamotens styrelseuppdrag upphör, eller om teckningsoptionerna överlåts.
 • Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2020/2023 II enligt punkt 5 ovan ska ske senast den 20 oktober 2020 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska ske med hjälp av konsultfirman Alvarez & Marsal.
 • Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 oktober 2023 till och med den 30 november 2023 teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på First North under perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 12 oktober 2020. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av b.la. split, sammanläggning och företrädesemission.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

I enlighet med styrelsen förslag bemyndigades styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera till­fällen intill näst­kommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, tecknings­optioner och/eller konvertib­ler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning ge­n­om kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler av­seende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) motsvara sammanlagt högst trettio procent av bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars med villkor. Emission med avvikelse från aktieägarnas före­trädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i före­kommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande marknadsför­hållanden. Bemyndigandet syftar till, och skälet för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är, att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i övrigt.  

Beslut om antagande av riktlinjer kring ersättning till Bolagets ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsen förslag beslutades att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan.

Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

I enlighet med styrelsen förslag beslutades att anta uppdaterad bolagsordning med ändring av punkten 10 avseende aktieägarnas rätt att närvara på bolagsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
Epost: certifiedadviser@penser.se