Bolagsstämmokommuniké – Integrum AB (publ)

Integrum AB (publ) har måndagen den 20 april 2020 hållit extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid extra bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som får omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i övrigt. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i förekommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande marknadsförhållanden.

Beslut om riktad nyemission

I enlighet med aktieägaren Fullriggaren Konsult ABs förslag beslutades att genomföra en riktad nyemission till ett begränsat antal investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade nyemissionen avser högst 740 739 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 74 074 kronor. Teckningskursen för varje tecknad aktie är 5,40 kronor och teckning ska ske genom betalning inom 3 veckor från bolagsstämmans beslut om emissionen. 

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.