Investor relations

Financial Reports & Calendar


Please note that the information regarding investor relations is only provided in Swedish.

Dokument

Integrum är idag ledande inom osseointegration – processen då skelettet växer samman med ett titanimplantat – för skelettförankrade proteser. Sedan starten har Integrums innovativa OPRA™-system bidragit till ökad livskvalitet för hundratals personer världen över. Bolaget genomför nu en företrädesemission för att finansiera fortsatt forskning och utveckling inom implantatsystem, inklusive kostnader för att säkerställa att regulatoriska krav uppfylls i samband med lansering av nya implantat och lansering på nya marknader samt påskyndad marknadsbearbetning för att snabbare bygga upp en framträdande position på framförallt den amerikanska marknaden. Läs mer om erbjudandet i prospektet nedan.


Kalender

Bokslutskommuniké maj 2022 – april 2023: 2023-06-08
Delårsrapport Q1 2023/2024 : 2023-08-31
Årsredovisning maj 2022 - april 2023: 2023-09-06


6 September 2023
Regulatory

Integrum publicerar årsredovisning 2022/23

read more
31 August 2023
Regulatory

Integrum rapporterar högsta kvartalsintäkterna någonsin

FÖRSTA KVARTALET 2023/24 (MAJ – JULI) · Nettoomsättningen uppgick till 20,4 (17,2) MSEK, vilket är en ökning med 18% jämfört med motsvarande period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till -2,9 (0,4) MSEK. Exklusive engångskostnader är rörelseresultatet 0,5 MSEK. Den största engångskostnaden är avgångsvederlag som avser ledningsförändringen i USA. · Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 (-0,6) MSEK vilket ger ett resultat per aktie om -0,1 (-0,03) SEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -2,6 (-0,3) MSEK. · Likvida medel uppgick per 31 juli 2023 till 29,9 (57,3) MSEK. Under första kvartalet var kassaflödet visserligen negativt totalt sett, men störst påverkan hade ökningen i fordringar där de totala kundfordringarna uppgick till 23,3 MSEK, vilket stärker ledningens uppfattning att bolaget har de likvida medel som behövs för fortsatt tillväxt. · Valutafluktuationer fortsätter att påverka bolagets rörelseresultat. Under kvartalet påverkades rörelseresultatet positivt med 2,4 MSEK till följd av valutaeffekten på koncerninterna kundfordringar. Väsentliga händelser under kvartalet · Integrum utsåg Jeffrey Zanni till chef för USA-organisationen. Han efterträder Thomas Dugan. Jeffrey Zanni har över 20 års framgångsrik erfarenhet från den kirurg- och medicintekniska branschen och har framgångsrikt utvecklat och lett mycket effektiva säljteam. Han tillträdde sin tjänst i juli. · I maj utnämndes Scott Flora till adjungerad styrelseledamot. Han tillför bolaget en bred och omfattande kompetens. · En akademisk granskning av en vetenskaplig artikel som beskriver funktionaliteten av sensorisk feedback i användandet av OPRA[TM ] Implant System med e-OPRA[TM] bekräftade att ingen oredlighet förekommit. · Under kvartalet meddelade Integrum att Shirley Ryan AbilityLab – ett topprankat sjukhus i Chicago med inriktning på fysikalisk medicin och rehabilitering – har beviljats ett femårigt kliniskt forskningsanslag på 8,7 miljoner dollar från National Institutes of Health (NIH). Integrum beräknas få upp till 1,3 miljoner dollar under programmet som stöd för arbetet med studierna.

read more
29 August 2023
Regulatory

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

Aktieägarna i Integrum AB, org. nr 556407-3145 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 27 september 2023, kl. 16.00 i GoCo Health Innovation City, Gemenskapens g 9, 431 53 Mölndal. Inregistrering till stämman sker från kl. 15.30.

read more
22 June 2023

Integrum har informerats om att Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har friat Rickard Brånemark

Integrum AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) meddelar idag att bolaget blivit informerat om att Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) har beslutat att Integrums vd Rickard Brånemark med forskarkollegor inte gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Ärendet gäller en vetenskaplig artikel där Rickard Brånemark är medförfattare i egenskap av forskare med affiliering till Göteborgs universitet.

read more
8 June 2023
Regulatory

Bokslutskommuniké maj 2022 – april 2023: FORTSATT BOLAGSUTVECKLING

read more
1 March 2023
Regulatory

RÄTTELSE Delårsrapport maj – jan 2022/23: Solid tillväxt och stärkt marknadsnärvaro

Tidigare version angav felaktigt att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -14 083, men det korrekta kassaflödet är TSEK -5 862, detta är nu korrigerat.

read more
1 March 2023
Regulatory

Delårsrapport maj – jan 2022/23: Solid tillväxt och stärkt marknadsnärvaro

read more
26 January 2023

Integrum appoints Chief Operating Officer

Mölndal, Sweden, January 26, 2023 – Integrum (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) today announces that the company has appointed Mats Dotevall to the newly established position as Chief Operating Officer (COO) and site manager. Mats Dotevall will join the company on February 1, 2023, and will be part of the management team

read more
1 December 2022
Regulatory

Delårsrapport maj – okt 2022: Fortsatt stabil tillväxt visar att vi är på god väg att etablera OPRA[TM] i USA

read more
2 November 2022

The University Hospital of Regensburg has performed its first surgery with Integrum’s OPRA[TM] Implant System

Mölndal, Sweden, November 2[nd], 2022 – Integrum (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) announces today that the University Hospital of Regensburg, Germany, has performed its first implant surgery with the OPRA[TM] Implant System. The medical team performed a procedure on a thumb amputated patient and will continue to offer the procedure to its patients.  

read more
19 October 2022

Integrum har informerats om att Göteborgs universitet har lämnat över ärende gällande misstanke om avvikelse från god forskningssed till Npof

Integrum AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) meddelar idag att bolaget blivit informerat om att Göteborgs universitet tagit beslut om att överlämna ett ärende gällande misstanke om avvikelse från god forskningssed till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Ärendet gäller en vetenskaplig artikel där Integrums vd Rickard Brånemark är medförfattare i egenskap av forskare med affiliering till Göteborgs universitet.

read more
28 September 2022
Regulatory

Årsstämmokommuniké – Integrum AB

Integrum AB har den 28 september 2022 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

read more
23 September 2022

Vetenskaplig artikel med fallbeskrivningar av Integrums implantat e-OPRA granskas av forskningsetisk kommitté på Chalmers tekniska högskola

Integrum AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) meddelar idag att man erhållit information om att en forskningsetisk kommitté på Chalmers tekniska högskola har inlett en granskning av en vetenskaplig artikel som publicerats i New England Journal of Medicine (NEJM) i april 2020. Artikeln beskriver Integrums implantatteknologi e-OPRA™ som är under utveckling. Granskningen gäller enbart den aktuella vetenskapliga publikationen och inte den pågående kliniska studien av e-OPRA[TM] eller den redan godkända produkten OPRA[TM ]Implant[ ]System.

read more
7 September 2022
Regulatory

Integrum publicerar årsredovisning 2021/22

read more
29 August 2022
Regulatory

Integrum tidigarelägger delårsrapport för första kvartalet 2022/2023 från den 2 september till den 31 augusti

read more
26 August 2022
Regulatory

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

read more
4 July 2022

Integrum relocates global marketing operations to its US site

Mölndal, Sweden, July 4, 2022 – Integrum (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) announces today that the company will consolidate its marketing organization to the US subsidiary. The department will be headed by the company’s VP Global Marketing, who will oversee the company’s marketing efforts in the US and globally.

read more
10 June 2022
Regulatory

RÄTTELSE Bokslutskommuniké maj 2021 – apr 2022: Ökad kraft i expansionen både i USA och Europa

read more
10 June 2022
Regulatory

Bokslutskommuniké maj 2021 – apr 2022:Ökad kraft i expansionen både i USA och Europa

read more
7 June 2022

Karolinska University Hospital has performed its first surgeries with Integrum OPRA[TM] Implant System

Mölndal, Sweden, June 7[th], 2022 – Integrum (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) announces today that the Karolinska University Hospital in Solna, Sweden, has performed its first implant surgeries with the OPRA[TM] Implant System and will continue to offer its patients treatment with the innovative implant technology.

read more
31 March 2022
Regulatory

Integrums valberedning utsedd inför årsstämman 2022

Mölndal, 31 mars 2022 – Integrum (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) meddelar idag att valberedningens ledamöter har utsetts inför årsstämman 2022.

read more
2 March 2022
Regulatory

Ett kvartal med nya strategiskt viktiga kunder och samarbeten i USA

Tredje kvartalet 2021/22 (Nov-JAN) · Nettoomsättning uppgick till 12,6 (10,9) MSEK, vilket är en ökning med 16,2% jämfört med motsvarande period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (1,3) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till 0,5 (0,3) MSEK vilket ger ett resultat per aktie om 0,03 (0,02) SEK. · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,3 (1,7) MSEK. Likvida medel uppgick per 31 januari 2022 till 93,8 (9,4) MSEK. Väsentliga händelser i tredje kvartalet · Integrum har valts ut som strategisk samarbetspartner till amerikanska Veteran Affairs (VA). Partnerskapet är strategiskt och långsiktigt i vårt arbete med att etablera OPRA[TM] Implant System som standardbehandling. · Tre nya Center under perioden, varav två Center i USA som har genomfört sina första OPRA[TM] Implant System operationer. Behandlingen erbjuds nu globalt vid ett drygt 40-tal center. · Bolaget försätter att investera i verksamheten, och som en följd av detta ökar bolagets kostnadsmassa. Den intensifierade marknadsnärvaron medför att försäljningskostnader i perioden uppgår till 41% av kvartalets övriga kostnader. · Arbetet med övergången till certifiering enligt MDR fortgår, i perioden har kostnader om 10,6 MSEK aktiverats som immateriella tillgångar. Kostnaden avser externa kostnader så väl som internt upparbetad tid. 9 månader 2021/22 (1 maj - 31 jan) · Nettoomsättningen uppgick till 37,4 (30,7) MSEK, en ökning med 22% jämfört med motsvarande period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,3) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till 17,9 (0,1) MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,97 SEK (0,01). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,5 (-3,8) MSEK. Väsentliga händelser i perioden · I mitten av juni genomfördes en riktad emission och Bolaget tillfördes totalt 121 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen tillkom ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Didner & Gerge Fonder, Stena Finans, Vasastaden Holding och Consensus Fonder. · Kostnader om 16,9 MSEK har aktiverats som immateriella tillgångar, kostnaderna är relaterade till pågående övergång från certifiering enligt MDD (det tidigare europeiska regelverket Medical Device Directive) till det mer omfattande MDR (Medical Device Regulation).

read more
2 December 2021
Regulatory

Delårsrapport maj – okt 2021: Ett kvartal med pandemirelaterad motvind och fortsatt fokus på USA-expansion

read more
15 October 2021
Regulatory

Integrum Appoints Thomas Dugan as President, US

Mölndal, Sweden, October 15, 2021. Integrum AB announced today that Thomas Dugan has been appointed President of Integrum Inc., US. An experienced business leader, Mr. Dugan will lead our important US business and assume his responsibilities immediately.

read more
30 September 2021
Regulatory

Årsstämmokommuniké – Integrum AB (publ)

read more
2 September 2021
Regulatory

Delårsrapport maj – juli 2021: Ökad nettoomsättning om 79% jämfört med motsvarande period föregående år 12 882 (7 214) KSEK

Integrum redovisade en nettoomsättningstillväxt om 79% jämfört med motsvarande period föregående år 12 882 (7 214) KSEK under perioden maj – juli. På den amerikanska marknaden ökade nettoomsättningen för första kvartalet med 64%. Rörelseresultatet påverkades positivt i kvartalet av orealiserade valutaeffekter om 678 KSEK, rensat från valutaeffekter är kvartalets resultat 508 KSEK (3,9%).

read more
2 September 2021
Regulatory

Integrum publicerar årsredovisning 2020/21

read more
1 September 2021

Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 September

Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 september finns nu tillgängligt på bolagets hemsida.

read more
30 August 2021

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

read more
15 June 2021
Regulatory

Integrum har genomfört en riktad nyemission om 2 200 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 121 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Integrum AB (“Integrum” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 2 200 000 B-aktier till en teckningskurs om 55 kronor per aktie, inbringande en likvid om totalt cirka 121 miljoner kronor (den ”Riktade Emissionen”).

read more
15 June 2021
Regulatory

Integrum avser att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 120 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Integrum AB (“Integrum” eller “Bolaget”) offentliggör härmed avsikten att genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 120 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). Integrum har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) som Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.

read more
11 June 2021
Regulatory

Integrum AB har delgivits beslut från Tillväxtverket om återkrav på stöd vid korttidsarbete.

read more
31 May 2021
Regulatory

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2020 – 30 april 2021.

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021. Bokslutskommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.

read more
27 May 2021
Regulatory

Integrum AB (publ) tidigarelägger Bokslutskommunikén från den 10 juni till den 31 maj 2021.

read more
3 March 2021
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2020- 31 januari 2021

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 januari 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
2 December 2020
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2020 - 31 oktober 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör halvårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 oktober 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
30 September 2020

Årsstämmokommuniké – Integrum AB (publ)

read more
17 September 2020

Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 September

Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 september finns nu tillgängligt på bolagets hemsida.

read more
2 September 2020
Regulatory

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01-2020-04-30

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad in sin helhet. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning av särskild betydelse.

read more
1 September 2020

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

read more
24 August 2020
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2020 – 31 juli 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 juli 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
21 August 2020
Regulatory

Rättelse. Felaktig rapportangivelse i tidigare release.  Integrum AB (publ) tidigarelägger Q1-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020

read more
21 August 2020
Regulatory

Integrum AB (publ) tidigarelägger Q2-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020

read more
8 June 2020
Regulatory

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2019 – 30 april 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020. Bokslutskommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
20 April 2020

Bolagsstämmokommuniké – Integrum AB (publ)

Integrum AB (publ) har måndagen den 20 april 2020 hållit extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid extra bolagsstämman.

read more
27 March 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Integrum AB (publ)

read more
26 March 2020
Regulatory

Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK. Bolaget ser på grund av Covid-19 en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter och ett kostnadsbesparingsprogram är sjösatt.

Integrum storägare och styrelseordförande Rickard Brånemark ställer ut en lånegaranti och avser tillsammans med styrelsen att teckna 50 % av en riktad emission. Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK och får en lånegaranti om 2 MSEK för att säkra verksamheten under minst det kommande verksamhetsåret. Bolaget ser på grund av Covid-19 pandemin en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter, men ser ingen långsiktig påverkan på efterfrågan. Ett åtgärdsprogram genomförs dessutom för att reducera utgifterna.

read more
2 March 2020
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2019 – 31 januari 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 januari 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
2 December 2019
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31oktober 2019

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör halvårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
27 November 2019
Regulatory

Integrum har genomfört en riktad nyemission om 9,2 miljoner kronor för att vidare expandera säljinsatserna på USA marknaden

read more