Rättelse Ett nytt kvartal med rekordintäkter och 61 % tillväxt

Siffran för Nyttjanderätter (6 620 KSEK) saknades i den förra versionen och är nu tillagd. De totala summorna för Anläggningstillgångar och totala tillgångar är oförändrade.   

TREDJE KVARTALET 2023/24 (NOV – JAN)

 • Nettoomsättningen uppgick till 30,1 (18,7) MSEK, vilket är en ökning med 61 % jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten på den amerikanska marknaden var 43 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-13,8) MSEK (EBIT 1,1 %). Rörelseresultatet uppgick till 6,1 MSEK (EBIT 20,2 %) exklusive valutaeffekter på -5,7 MSEK, varav merparten är orealiserade interna kundfordringar.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 (-13,6) MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,05 (-0,74) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,0 (-14,1) MSEK, förändringen i rörelsekapitalet till -2,9 (8,2) MSEK och investeringsverksamheten till -4,0 (-1,2). Periodens totala kassaflöde var -5,0 (-7,1) MSEK. Likvida medel uppgick per 31 januari 2024 till 28,4 (46,3) MSEK, exklusive 29,2 MSEK i kundfordringar.

Väsentliga händelser i tredje kvartalet

 • USA:s försvarsministerium beslutade att helt finansiera en klinisk studie av implantatsystemet OPRA™ på upp till 30 patienter med transtibiala amputationer (nedanför knäet). Studien kommer att genomföras av Walter Reed National Military Medical Center. Integrum kommer att tillhandahålla implantatsystemen OPRA™ på kommersiella villkor.
 • Inför ansökan hade företaget ett möte med USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA. Utifrån slutsatserna från det mötet planerar Integrum att lämna in en PMA-ansökan (Pre-Market Approval) för Integrums implantatsystem OPRA™ vid amputationer ovanför armbågen baserat på befintliga kliniska data.
 • Integrum fick sin slutliga MDR-certifiering. Detta innebär att företagets produktportfölj för implantatsystemet OPRATM har blivit MDR-certifierat och fritt kan distribueras inom EU för behandling av personer som lever med funktionshinder efter att ha förlorat en kroppsdel.
 • Företaget etablerade ett kompetenscentrum vid Centrum för komplex endoprostetik, osseointegration och bionik i Kiev, i syfte att gå i bräschen för ortopedisk behandling med implantatsystemet OPRA™ för personer som har förlorat kroppsdelar.
 • 1 MAJ – 31 JANUARI 2022/23 (9 MÅNADER)
 • Nettoomsättningen uppgick till 78,1 (56,1) MSEK, vilket är en ökning med 39 % jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen på den amerikanska marknaden ökade med 29 % jämfört med motsvarande period föregående år
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,9 (-12,5) MSEK (EBIT 5,0 %). Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (EBIT 3,2 %) exklusive valutaeffekter på 1,4 MSEK, varav merparten är orealiserade interna kundfordringar.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 (-10,1) MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,1 (-0,55) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (-17,1) MSEK. Det totala kassaflödet var -13,6 (-29,0) MSEK. 
 • Under året tilldelade försäkringsorganisationen Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) den osseointegrerade externa proteskopplingsprodukten Axor II™ en ny ersättningskod. Den nya koden är knuten till en fast ersättning som kommer att bidra till att driva tillväxt i USA.

VD har ordet

Det tredje kvartalet har kännetecknats av en rekordomsättning, vilket främst beror på vår fortsatta expansion i USA och en allt snabbare tillväxt på tillväxtmarknaderna under senare tid.

Ännu ett kvartal med rekordomsättning och lönsamhet

Intäkterna uppgick till 30,1 MSEK under det tredje kvartalet, vilket motsvarade en ökning med 61,2 % jämfört med samma period föregående år. Exklusive direkta valutaeffekter uppgick rörelseresultatet till 6,1 MSEK, vilket ledde till en EBIT-marginal på 20,2 %.

Utökade samarbeten i USA

I USA, som är vår prioriterade marknad, har vi arbetat för att fördjupa de befintliga samarbetena med sjukhus som erbjuder behandling med våra innovativa produkter. Arbetet bygger på Integrums nätverksmodell där vi samlar och kopplar samman sjukvårdspersonalen omkring en patient som behandlas med OPRA™ Implant System. Genom att bygga upp ett ekosystem med alla viktiga aktörer minskar vi sjukhusens administrativa arbete och hjälper dem att slussa patienter genom behandlingsprocessen. I förlängningen tror vi att detta kommer att öka patientomsättningen och framför allt förbättra den enskilda patientens sjukvårdsupplevelse.

I november meddelade vi att vi har avsikt att lämna in en PMA-ansökan (pre-market approval) för användning av OPRA™ Implant System vid behandling ovanför armbågen. Efter ett framgångsrikt möte med FDA arbetar vi nu mycket fokuserat med att sammanställa den regulatoriska dokumentation som krävs för en formell ansökan.

Expansion till nya marknader

Integrums innovativa och skelettförankrade OPRA™ Implant System återställer rörligheten på ett helt annat sätt än traditionella hylsproteser. Vår ambition är därför att snarast behandla så många amputerade som möjligt med  OPRA™ Implant System för att förbättra deras livskvalitet. Parallellt med vår verksamhet i USA har vi därför under hösten fokuserat på att göra OPRA™ Implant System tillgängligt i Ukraina och Turkiet – två länder där antalet amputerade av olika skäl snabbt har ökat.

I december meddelade vi att vi etablerar ett kliniskt kompetenscentrum i Kiev som ska utbilda ukrainska kirurger i hur man använder OPRA™ Implant System. Under hösten besökte jag detta centrum tre gånger för att utföra kirurgiska ingrepp, inledningsvis pro bono, för att de snabbt skulle komma i gång med verksamheten. I januari utförde centrumet sju ingrepp själva och nu tillhandahåller de klinisk verksamhet med OPRA™ Implant System i egen regi. Samarbetet har redan efter en kort tid genererat försäljning: i slutet av januari sålde och levererade Integrum OPRATM Implant System till ett värde av 3,5 MSEK.

Skälet till att Integrums skelettbehandlingar behövs i Ukraina beror till viss del på en ökad incidens av tourniquetsyndromet, som främst drabbar soldater vid fronten. Syndromet uppstår vid fördröjd behandling av omfattande extremitetsskador. Till följd av hur blodflödet snörs av under den akuta behandlingen med torniquet har den drabbade personen vanligtvis bara en kort stump kvar. I dessa fall kan hylsproteser knappast användas, till skillnad från OPRA™ Implant System som kan återställa full rörlighet.

Under mitt senaste besök i Kiev träffade jag Ukrainas hälso- och sjukvårdsminister Viktor Liashko, som gav uttryck för att landet har ett omfattande behov av högkvalitativa protesbehandlingar och vill investera i att återställa befolkningens hälsa. Enligt det ukrainska hälso- och sjukvårdsministeriet kommer nära 100 000 personer genomgått amputationer vid utgången av 2024.

I Turkiet har vi sedan slutet av oktober samarbetat med vår partner Medikon i syfte att upprätta en affärslösning som kan erbjuda behandlingar för personer som skadats i landets omfattande jordbävning i början av 2023.

En kompetent organisation för att uppnå hög tillväxt

Vi har gång på gång visat vilken enorm potential våra innovativa osseointegrationslösningar har – baserat både på omfattande vetenskapliga och kliniska belägg och på ett betydelsefullt allmänt erkännande. Eftersom organisationen har utökats med skickliga experter på nyckelpositioner ser vi nu ett betydande skifte i vår regulatoriska och kommersiella verksamhet som lägger grunden för meningsfull tillväxt. Integrum är världens främsta företag inom avancerad amputationsbehandling och vi ser fram emot att visa vägen framåt för att återställa människors rörlighet globalt.

Mölndal den 29 februari 2024

Rickard Brånemark

Verkställande direktör

Rapporten finns via följande länk:

https://integrum.se/investor-relations/financial-reports-calendar/


Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-29 09:39 CET.

För mer information kontakta

Rickard Brånemark, CEO. Mobil: +46 70 846 10 61, E-mail: rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO. Mobil: +46 70 734 96 60, E-mail: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser:

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).