Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2019 – 30 april 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020. Bokslutskommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

María López – CEO:

”Vi är glada att kunna rapportera en fortsatt positiv trend med 56% tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. Extra positivt är att vi på den amerikanska marknaden växte med 128%, jämfört med samma kvartal föregående år, vilket framförallt kan tillskrivas ökad marknadsnärvaro under räkenskapsåret, både genom fler OPRA center, deltagande på mässor samt våra återkommande OPRA Forum. Vi har avslutat ett kvartal där COVID-19 pandemin skapat en utmanande global miljö och minskningen av planerade operationer har förstås påverkat Integrums verksamhet negativt. Mot bakgrund av dessa förutsättningar är tillväxten under såväl föregående kvartal som detta kvartal ett tydligt tecken på att Integrum är på rätt väg.

Ett besparingsprogram sjösattes redan under mitten av kvartalet för att lindra de förväntat negativa effekterna på bolagets kassaflöde på grund av minskningen av planerade operationer. Programmet omfattar bland annat korttidspermittering av samtlig personal samt en komplett översyn av bolagets kostnadsmassa. För ett bolag i en tillväxtfas är det en svår avvägning att minska kostnaderna utan att det drabbar aktiviteter som påverkar den långsiktiga tillväxten, men vi bedömer att vi lyckats hitta en konstruktiv balans.

I perioden tillfördes bolaget 3,9 MSEK i en riktad emission samt lånelöfte om 2 MSEK utställt av bolagets huvudägare. Kapitaltillskottet är avsett att säkra bolagets finansiella ställning under pandemin utan att det påverkar företagets pågående expansion. Vi är tacksamma för förtroendet och stödet från våra aktieägare under denna svåra tid.

Genom att gå från fysiska till digitala kundbesök har vi träffat flera av de center som initialt identifierades ha högst potential för positivt utfall i det nya Onkos-samarbetet. Vi förväntar oss att den första operationen på ett Onkos-relaterat center genomförs under kommande 6-månadersperiod.

Tillväxten av nya kunder fortsätter även utanför USA, där det senaste tillskottet är Prince of Wales Public Hospital i Sydney som nu är ett OPRATM center.

Integrum har som tidigare meddelats ansökt hos Food and Drug Administration (FDA) om att OPRATM Implant System ska ges den högsta formen av godkännande för den amerikanska marknaden, PMA (premarket approval). Denna ansökan fortsätter att hanteras med högsta prioritet och trots rådande omständigheter räknar bolaget fortsatt med att ett svar skall kunna erhållas under 2020.

Årstillväxten är utifrån Bolagets ambition relativt modesta 19 %, vilket vi bedömer bero på dels de långa säljcyklerna i USA, som inte började få effekt förrän under Q3 och Q4, dels på minskningen av planerade operationer under andra halvan av Q4.  Så snart planerade operationer kommer att genomföras under mer normala former räknar vi med att dessa uppskjutna operationer kommer att leda till en snabbare tillväxt igen.

Vi inleder ett nytt räkenskapsår med en ansträngd tillvaro runt om i världen. Vi står inför en tuff utmaning orsakad av pandemin, en av vår tids stora hälsokriser. Givet den osäkra globala situation vi befinner oss i är det mycket svårt att uppskatta effekterna på kommande kvartal. Olika marknader kommer att starta upp planerade operationer vid olika tidpunkter, så mycket kan vi se idag. Som nettoeffekt förväntar vi oss den tillväxttakt vi visat de senaste kvartalen kommer att påverkas negativt av pandemin. Trots att det är svårt att förutsäga hur länge effekterna av pandemin kommer att påverka Bolagets verksamhet är det uppmuntrande att vi redan nu börjar se tecken på återhämtning i USA där planerade operationer påbörjats, om än i begränsad omfattning. Med det sagt vill jag uttrycka min djupa uppskattning till vårt team som arbetar med djupt engagemang för att vi skall ta oss igenom denna globala kris med bästa möjliga utfall. Vi är övertygade om att vi med vår “pandemistrategi” kommer att övervinna de utmaningar vi står inför på kort sikt utan att äventyra våra långsiktiga tillväxtmål.”

Integrum redovisar en ökning av nettoomsättning under kvartal 4 på 56 %, från 4 488 KSEK till  6 983 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år. För räkenskapsåret ökade nettoomsättningen med 19 %, från 22 450 KSEK till 26 746 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

FJÄRDE KVARTALET (1 FEBRUARI 2019 – 30 APRIL 2020)

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 6 983 (4 488) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 7 963 (5 841) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 12 480 (14 436) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 516 (-8 595) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -4 484 (-8 546) KSEK

1 MAJ 2019 – 30 APRIL 2020 (12 månader)

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 26 746 (22 450) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 29 856 (28 184) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 45 537 (52 763) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15 681 (-24 579) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -15 686 (-24 584) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl. 08:30 CET

För mer information kontakta

María López, VD. Mobil: 070 846 10 69, Email: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.