Integrum avser att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 120 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Integrum AB (“Integrum” eller “Bolaget”) offentliggör härmed avsikten att genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 120 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). Integrum har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) som Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 30 september 2020. Teckningskursen och antalet nyemitterade B-aktier i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktier förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market kl. 09.00 den 16 juni 2021.Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och förfarandet kan när som helst avbrytas. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, för att finansiera en accelerering av kommersialiseringsstrategin samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen till att fortsätta stärka organisationen för att accelerera Bolagets kommersialiseringsstrategi genom:

  1. Uppskalning av Bolagets regulatoriska- och ersättningsfunktioner för att accelerera expanderingen av OPRA™ Implant System[1] i USA med fokus på Medicare,
  2. Fortsatta investeringar i försäljnings- och marknadsförings- och FoU-organisationerna,
  3. Utökning av produktportföljen inom EU och USA med fokus på eOPRA och ytterligare indikationer, och
  4. Utveckling av FoU-pipeline för nästa generations OPRA- och eOPRA[2]-lösningar för att ytterligare förbättra livskvaliteten för individer med amputationer.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Integrum under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen förutsätter att styrelsen beslutar, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 30 september 2020, om en riktad nyemission av B-aktier.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank agerar Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

 

[1] OPRA™ Implant System är en innovativ metod som möjliggör direkt anslutning av en artificiell lem till skelettet.

[2] Byggd baserat på OPRA™ Implant System, den artificiella armen är fäst direkt till skelettet, vilket medför mekanisk stabilitet. Sedan är nerverna och musklerna ihopkopplade via neuromuskulära elektroder till protesen via Integrums avancerade kontrollsystem.


 

Informationen är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-15 17:31 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lopez, VD
Tel. +46 708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO
Tel: +46 725-56 68 69
Email: dennis.baecklund@integrum.se

 

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
Epost: certifiedadviser@penser.se