Delårsrapport maj – juli 2021: Ökad nettoomsättning om 79% jämfört med motsvarande period föregående år 12 882 (7 214) KSEK

Integrum redovisade en nettoomsättningstillväxt om 79% jämfört med motsvarande period föregående år 12 882 (7 214) KSEK under perioden maj – juli. På den amerikanska marknaden ökade nettoomsättningen för första kvartalet med 64%. Rörelseresultatet påverkades positivt i kvartalet av orealiserade valutaeffekter om 678 KSEK, rensat från valutaeffekter är kvartalets resultat 508 KSEK (3,9%).

Första kvartalet: Maj - juli 2021

  • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 12 882 (7 214) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 15 937 (7 276) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -14 751 (-10 357) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 186 (-3 080) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till 1 228 (-3 334) KSEK
 

María López – CEO:

Vi verkar på en stor och lågt penetrerad marknad där en av våra utmaningar är att skapa medvetenhet om fördelarna med OPRATM Implant System jämfört med traditionella system.

Det här kvartalet ökar vi tillgängligheten av våra behandlingar genom ökat antal sjukhus inom OPRATM nätverket samt underlättar för patienterna att hitta sjukhusen där behandlingarna utförs med hjälp av digitala initiativ som ”Find a Center”.

Vi genomför en lyckad riktad emission som möjliggör att vi kan accelerera vår kommersialiseringsstrategi och positionera oss väl för framtiden.

Vårt fokus är tillväxt och speciellt i USA, som står för 70% av försäljningen. Bolaget hade ett starkt första kvartal med en försäljningsökning på 79% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen på vår viktigaste marknad USA ökade med 64%. Samarbetet med Onkos Surgical utvecklas väl, vilket stärker vår närvaro och möjligheter till ökad marknadspenetration. Ett exempel är att sju av de kliniker Onkos Surgical har avtal med, varav flera mycket välrenommerade, har genomfört sina första operationer.

Den globala marknaden är fortsatt påverkad av pandemins effekter samtidigt som vi ser en trend mot mer normala aktivitetsnivåer på sjukhusen.

Det är glädjande att Integrums försäljningsintäkter, sett över en rullande 12 månaders period, nu närmar sig 50 MSEK. Under det senaste året har rörelseresultatet förbättrats betydligt och det fortsätter att stärkas. Med en bruttomarginal på 81% i kvartalet nådde vi en positiv EBIT på 3,9%, rensat från valutaeffekter.

I mitten av juni genomfördes en mycket lyckad riktad emission och Bolaget tillfördes totalt 121 MSEK. Genom emissionen tillkom ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Didner & Gerge Fonder, Stena Finans, Vasastaden Holding och Consensus Fonder. 

Detta ger oss möjlighet att skala upp specifika funktioner i organisationen samt fortsätta investeringar för att driva och utveckla vår tillväxtstrategi med fokus på USA. Vi lägger grunden för morgondagen och ser med stor tillförsikt framtiden an.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl. 08:30 CET

För mer information kontakta

María López, VD. Mobil: 070 846 10 69, Email: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO. Mobil: 072 556 68 69, Email: dennis.baecklund@integrum.se

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.