Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 oktober 2018

Integrum AB (Nasdaq First North: INTEG B) offentliggör halvårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 oktober 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

Mölndal 5 december 2018


Rutger Barrdahl – CEO:

” När jag summerar det andra kvartalet kan jag konstatera att vi hade stark tillväxt men också att svängningarna mellan kvartalen fortfarande är stora, som jag tidigare kommenterat. Den starka försäljningen beror dels på ökat antal operationer både i USA och i övriga marknader men också att vi i detta kvartalet hade en påfyllnadsorder från Ottobock i USA på 2,2 MSEK för proteskomponenter. För det första halvåret påverkar inte engångsordrar som Ottobock jämförelsen och där ser vi att försäljningen är upp 17% jämfört med samma period förra året vilket är i linje med de förväntningar vi har. Kostnadssidan är högre än förra året men fortfarande i linje med våra planer. Kvartalet belastades med jämförelsestörande kostnader om 1,6 MSEK som sammanhänger med byte av VD.

Det är väldigt glädjande att se den framtidstro både investerare samt forskningsfinansiärer har på företaget. En nyemission ger bolaget 23 MSEK för marknadssatsningar framför allt i USA. Ett forskningsanslag som beviljades på totalt 4,6 MSEK till Integrum, Chalmers Tekniska Högskola och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger Integrum ett tillskott för forskningen med 750 KSEK. Sammantaget är detta positivt både för våra anställda samt för våra partners runt om i världen. Vi har redan stärkt organisationen och kommer att fortsätta med detta för att säkerställa expansionen.”

FÖRSTA HALVÅRET (1 MAJ 2018 – 31 OKTOBER 2018)

Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 12 667 (10 839) KSEK

Rörelsens totala intäkter uppgick till 16 547 (13 338) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 551 (-3 882) KSEK

Periodens resultat uppgick till -7 559 (-3 351) KSEK

ANDRA KVARTALET (1 AUGUSTI 2018 – 31 OKTOBER 2018)

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 8 746 (5 072) KSEK

Rörelsens totala intäkter uppgick till 11 325 (6 381) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 923 (-2 692) KSEK

Periodens resultat uppgick till -1 905 (-2 388) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018 kl. 07:00 CEST

För mer information kontakta

Rutger Barrdahl, VD. Mobil: 070 523 39 55, Email: rutger.barrdahl@integrum.se

Certified Adviser

 Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.