Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2018 - 30 april 2019


Integrum AB (Nasdaq First North: INTEG B) offentliggör bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2018 - 30 april 2019. Bokslutskommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

María López – CEO:

När vi summerar året kan jag konstatera att vi har en tillväxt med 48% jämfört med förra året. Detta är glädjande. Jag är också glad över att den rullande 12 månadersförsäljningen fortsätter att följa en nästan oavbrutet positiv trend. Försäljningen för det fjärde kvartalet var 15% bättre än motsvarande kvartal förra året, trots att det nya avtalet med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som slöts i slutet av februari, inte hunnit ge någon större effekt ännu. Ansvaret för behandling med Integrums implantat ligger numera på ortopedkliniken där och kirurgerna behöver utbildning från oss för att kunna utföra operationer. Denna utbildning pågår men kommer att ta ytterligare några månader att slutföra.

Det riktiga genombrottet på den amerikanska marknaden väntar också på sig men den respons vi fick från flera av USA’s ledande ortopeder på AAOS kongressen i Las Vegas under mars var väldigt positiv.

För att verkligen ta ett steg framåt i USA och underlätta möjligheterna att få ersättning från olika sjukförsäkringar ansökte vi i april om en premarket approval (PMA) från FDA för vårt OPRA implantat. Normalt sett är ansökningskostnaden samt insamling av kliniska resultat väldigt kostsamma men Integrum lyckades genomföra processen väldigt kostnadseffektivt genom att använda redan befintliga data. Jag vill ge en eloge till mina medarbetare för ett fantastisk väl genomfört arbete med denna ansökan.

Samtidigt med PMA ansökan i USA har vi fått vår nya produkt för behandling av fantomsmärta, Neuromotus, CE-godkänd. Denna produkt är unik såtillvida att den i många fall ger bra utfall även där andra behandlingar misslyckats med att ge adekvat smärtlindring. Det är med stor tillfredställelse jag ser hur de forskningsdata som publicerades i The Lancet december 2016 nu resulterat i en kommersiell produkt. Vi har när detta skrivs marknadsfört den på två mässor, Leva & Fungera samt Vitalis 2019, båda i Göteborg. Neuromotus marknadsförs också på vår nya hemsida som lanserades i april.

Även om försäljningen växer så måste vi upp på högre nivåer innan vi når break-even. Som ny VD för Integrum vill jag fortsätta hålla hög aktivitetsnivå i USA och det var därför positivt att vi kunde utnyttja det bemyndigande styrelsen hade från ägarna att göra en emission för att ta in extra kapital på 10,1 MSEK i maj.”

1 MAJ 2018 – 30 APRIL 2019 (12 månader)

 >     Nettoomsättningen under perioden (12 månader) uppgick till 22 450 (15 174) KSEK

 >     Rörelsens totala intäkter uppgick till 28 184 (20 464) KSEK

 >     Rörelsens kostnader uppgick till 52 763 (39 239) KSEK

 >     Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -24 579 (-18 775) KSEK

 >     Periodens resultat uppgick till -24 584 (-18 358) KSEK

FJÄRDE KVARTALET (1 FEBRUARI 2019 – 30 APRIL 2019)

 >     Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 4 488 (3 009) KSEK

 >     Rörelsens totala intäkter uppgick till 5 841 (4 835) KSEK

 >     Rörelsens kostnader uppgick till 14 436 (11 866) KSEK

 >     Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 595 (-7 031) KSEK

 >     Periodens resultat uppgick till -8 546 (-7 062) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 07:00 CEST

Integrum-Bokslutskommunike 2018-2019

 

 


För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se