Ett kvartal med nya strategiskt viktiga kunder och samarbeten i USA

Tredje kvartalet 2021/22 (Nov-JAN)

 • Nettoomsättning uppgick till 12,6 (10,9) MSEK, vilket är en ökning med 16,2% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (1,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,5 (0,3) MSEK vilket ger ett resultat per aktie om 0,03 (0,02) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,3 (1,7) MSEK. Likvida medel uppgick per 31 januari 2022 till 93,8 (9,4) MSEK.

Väsentliga händelser i tredje kvartalet

 • Integrum har valts ut som strategisk samarbetspartner till amerikanska Veteran Affairs (VA). Partnerskapet är strategiskt och långsiktigt i vårt arbete med att etablera OPRATM Implant System som standardbehandling.
 • Tre nya Center under perioden, varav två Center i USA som har genomfört sina första OPRATM Implant System operationer. Behandlingen erbjuds nu globalt vid ett drygt 40-tal center.
 • Bolaget försätter att investera i verksamheten, och som en följd av detta ökar bolagets kostnadsmassa. Den intensifierade marknadsnärvaron medför att försäljningskostnader i perioden uppgår till 41% av kvartalets övriga kostnader.
 • Arbetet med övergången till certifiering enligt MDR fortgår, i perioden har kostnader om 10,6 MSEK aktiverats som immateriella tillgångar. Kostnaden avser externa kostnader så väl som internt upparbetad tid.

9 månader 2021/22 (1 maj - 31 jan)

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,4 (30,7) MSEK, en ökning med 22% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,9 (0,1) MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,97 SEK (0,01).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,5 (-3,8) MSEK.

Väsentliga händelser i perioden

 • I mitten av juni genomfördes en riktad emission och Bolaget tillfördes totalt 121 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen tillkom ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Didner & Gerge Fonder, Stena Finans, Vasastaden Holding och Consensus Fonder.
 • Kostnader om 16,9 MSEK har aktiverats som immateriella tillgångar, kostnaderna är relaterade till pågående övergång från certifiering enligt MDD (det tidigare europeiska regelverket Medical Device Directive) till det mer omfattande MDR (Medical Device Regulation).

VD har ordet

Integrum arbetar intensivt och systematiskt för att OPRATM Implant System ska bli den nya standardbehandlingen för alla amputerade patienter runt om i världen som är medicinskt lämpade. Vi vet att våra produkter, som förankras och integreras i skelettet, ger en betydligt bättre livskvalitet för patienterna än klassiska hylsproteser. Det gör skillnad för resten av livet och vi är fast beslutna att alla relevanta patienter ska erbjudas ett skelettförankrat protessystem från Integrum.

Vårt arbete med att etablera OPRA™ Implant System i sjukvården fortsätter att bära frukt –  ett exempel på våra framgångar är att Integrum valts ut som strategisk samarbetspartner till amerikanska Veterans Affairs (VA). Inom sitt nya program för osseointegration vill VA erbjuda patienter som idag har hylsprotes att byta till Integrums skelettförankrade protessystem. VA som administrerar det största integrerade hälso- och sjukvårdssystemet i USA har ett uttalat fokus på att erbjuda bästa möjliga vård. De ansvarar för närmare 1 300 vårdinrättningar samt över 9 miljoner aktiva och tidigare militärer. För Integrum är partnerskapet strategiskt och långsiktigt och i vårt arbete med att etablera OPRATM Implant System som standardbehandling är samarbeten och erkännanden som dessa ovärderliga. Försäljningsvolymerna kopplade till samarbetet förväntas i det korta perspektivet vara begränsade, men den långsiktiga potentialen är stor och vi ser fram emot att bistå VA i att successivt expandera programmet.

Trots att ortopedimarknaden temporärt har stagnerat uppvisar Integrum en fortsatt tillväxt. Bolagets försäljning uppgick under kvartalet till 12,6 MSEK, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med samma period förra året. Den totala försäljningen under räkenskapsårets tre första kvartal landar på 37,4 MSEK, vilket är 22 procent mer jämfört med förra året. Försäljningen under rullande 12-månadersperiod ligger nu på 49,8 MSEK. Affärerna både i USA och Europa fortsätter att präglas av covid 19-pandemin. Även om restriktionerna i samhället är på väg att släppa förväntar vi oss en fortsatt tröghet ännu en tid eftersom den eftersläpande effekten på sjukvården kvarstår. När schemalagda operationer börjar genomföras i större skala igen måste vården prioritera bland uppskjutna operationer och viss osäkerhet kvarstår kring när pandemieffekterna släpper för ortopediföretag som Integrum.

Samtidigt börjar en tydlig strategi för tillväxt i USA ta form under Thomas Dugans ledning. För att lyckas med den komplexa säljprocess som omger avancerad medicinteknik i USA organiserar vi nu arbetet kring fem nyckelmålgrupper: sjukhus, kirurger, ortopedingenjörer, vårdfinansiärer och patienter. Genom att successivt öka kännedomen om OPRATM Implant System och etablera den infrastruktur som behövs kan vi få till det momentum som krävs för att fullt ut etablera vårt system på den amerikanska marknaden.

Under de senaste månaderna har ytterligare välrenommerade amerikanska kliniker gjort sina första framgångsrika operationer med OPRATM Implant System, bland annat Eire County Medical Center i New York. Att vi under pandemin lyckas addera nya sjukhus är ett styrkebevis och visar på attraktionskraften i våra produkter. Eftersom Integrum har det enda skelettförankrade protessystemet som är godkänt i USA ser fler och fler kliniker det som en konkurrensfördel att kunna erbjuda vårt banbrytande system till sina patienter. Enligt vår bedömning är det vara svårt för en annan aktör att få ett marknadsgodkännande inom de kommande fem åren.

I Europa är fokus fortsatt på att öka kännedomen om de unika fördelarna med våra produkter. I Tyskland, som är en prioriterad marknad i Europa, förstärker vi bland annat samarbetet med ortopedingenjörer och patientföreningar för att hjälpa patienter att hitta de kliniker som erbjuder OPRATM Implant System. Även Sverige är en viktig marknad i Europa och arbete pågår med att kunna erbjuda behandlingen på fler välrenommerade sjukhus, för oss på Integrum är det positivt för vår internationella expansion med en stark ställning på vår hemmamarknad.

Vi rekryterar nu flera nyckelpersoner för att genomföra vår tillväxtstrategi, speciellt med fokus på den amerikanska marknaden. Samtidigt stärker vi resurserna inom forskning och utveckling samt det regulatoriska området på vårt huvudkontor i Mölndal. Förstärkningarna kommer, förutom att stödja expansionen av våra befintliga produkter, ha fokus på att driva utvecklingen av våra kommande produkter som e-OPRATM. Potentialen i vad vi tillsammans kan åstadkomma för patienter med våra produkter är enorm.


Informationen är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-02 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lopez, VD
Tel.+46 708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO
Tel.+46 725-56 68 69
Epost: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
Epost: certifiedadviser@penser.se