Delårsrapport maj – okt 2021: Ett kvartal med pandemirelaterad motvind och fortsatt fokus på USA-expansion

Andra kvartalet 2021/22 (aug-okt)

 • Nettoomsättning uppgick till TSEK 11 883 (12 573), vilket är en minskning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -243 (3 046)
 • Resultat efter skatt uppgick till TSEK 16 186 (3 064)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK 3 (3 388). Likvida medel uppgick per 31 oktober 2021 till TSEK 110 624 (9 288)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,90 (0,19)

Väsentliga händelser i andra kvartalet

 • Thomas Dugan, med omfattande erfarenhet av att skala upp verksamheter och öka försäljningen i avancerade medicintekniska bolag, tillträdde som chef för USA organisationen.
 • Fyra nya Center under perioden och två Center i USA har genomfört sina första OPRATM Implant System operationer. Behandlingen erbjuds nu globalt vid 40 center.
 • Tecknade samarbetsavtal med Implantcast Benelux som är en väletablerad aktör inom högteknologiska ortopediska produkter.
 • Ökade kostnader i linje med förväntan, varav försäljningskostnader svarar för 41% av kvartalets övriga kostnader. Ökningen beror till stor del på ökade aktiviteter inom marknad och försäljning.
 • Bolagets styrelse fattade beslut om att implementera IFRS. Bolaget har därefter anpassat redovisningen och från den aktuella kvartalsrapporten rapporterar nu bolaget enligt IFRS.
 • Aktivering av uppskjutna skattefordringar påverkade resultatet positivt med MSEK 16,5

Första halvåret 2021/22 (maj-okt)

 • Nettoomsättning uppgick till TSEK 24 765 (19 787), en ökning med 25% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK 1 003 (-19)
 • Resultat efter skatt uppgick till TSEK 17 468 (-266)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK 1 582 (-379)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,97 (-0,02) för de första 6 månaderna.

Väsentliga händelser i perioden

 • I juni genomfördes en riktad emission och Bolaget tillfördes totalt MSEK 121.

VD har ordet

Vår försäljning har varierat de senaste kvartalen beroende på hur vården och samhället har agerat under covid 19-pandemins olika smittvågor. Vi kan konstatera att försäljningen under räkenskapsårets andra kvartal hamnade i en kraftig pandemirelaterad motvind. När operationerna återigen började komma igång under senare delen av våren trodde och hoppades vi, och många med oss, att pandemins negativa påverkan på sjukvården var över. Sedan slog deltavarianten av coronaviruset till under sommaren samtidigt som det uppstod en akut brist på vårdpersonal i både USA och Europa, även det en fördröjd pandemieffekt när många slitit för hårt och för länge. Konsekvensen blev att många operationer ställdes in under hösten, och tyvärr fortsätter att ställas in. Hela ortopedibranschen vittnar om samma sak: försäljningen tog fart under sommaren men bromsade sedan kraftigt in under hösten.

Integrums försäljning uppgick under kvartalet till 11,9 MSEK, vilket är en minskning med 5% jämfört med samma period förra året. Summerar vi räkenskapsårets första två kvartal landar försäljningen på 24,8 MSEK, en ökning med 25% jämfört med förra året. Försäljningen under rullande 12-månadersperioden ligger nu på 48,1 MSEK.

En naturlig del i Integrums stigande mognadsgrad som ett globalt företag är att öka vår transparens mot såväl svenska som globala investerare. Därför har vi i och med denna delårsrapport övergått till redovisning enligt den internationella standarden IFRS.

Motvinden i försäljningen är visserligen frustrerande, men vi befinner oss bara i början av vår tillväxtresa och viktigast för vår långsiktiga tillväxt är ett fortsatt högt tempo i expansionen av vår verksamhet i USA. I oktober tillträdde Thomas Dugan som chef för USA-organisationen. Med sin omfattande erfarenhet av att skala upp den kommersiella verksamheten och öka försäljningen i avancerade medicintekniska bolag i USA blir han en stor tillgång för Integrum. Under Thomas Dugans ledning kommer organisationen fokusera på att öka antal operationer per klinik samt successivt expandera antalet kliniker som erbjuder vårt OPRATM Implant System till sina patienter. Detta kommer att ske både via satsningar på Integrums interna säljstyrka och via det fortsatta samarbetet med vår partner Onkos Surgical. Parallellt arbetar vi för att ytterligare etablera OPRATM Implant System på de mest framstående sjukhusen i USA. Redan idag används vårt system av flera ledande amerikanska sjukhus som exempelvis Johns Hopkins, UCSF Health och Walter Reed National Military Medical Center– ett kvitto på innovationshöjden i produkterna. De prioriterade målgrupperna för våra marknadsföringsinsatser är väl definierade och vi arbetar systematiskt för att öka kännedomen om våra lösningar hos kirurger, rehabspecialister och patienter. En viktig del av arbetet för att skapa en långsiktig tillväxt i USA är att etablera OPRATM Implant System som ”standard of care” med etablerade behandlingskoder och ersättningsmodeller, en process som fortsatt går framåt.

Precis som i USA har vi sett en effekt av pandemin i Europa där mycket icke-livsnödvändig vård fortfarande ställs in, men även här ligger vårt huvudsakliga fokus på att öka kännedomen om våra produkter hos både profession och patienter. Det samarbetsavtal som vi tecknade med Implantcast Benelux i slutet av oktober gör att vi kan erbjuda ytterligare support till våra befintliga kunder och Implantcast kommer också att bearbeta sitt nätverk av sjukhus i regionen för att sprida användningen av våra produkter. Samarbetet är ett intressant steg för oss då det är första gången vi testar att bearbeta den europeiska marknaden via en samarbetspartner.

I takt med att samhället sakta öppnar upp efter pandemin kan vi börja delta i konferenser och visa upp vårt system, och låta professionen träffa patienter som kan berätta om hur deras liv förbättrats avsevärt efter att de behandlats med OPRATM Implant System. Det är ett idogt arbete som krävs för att hela tiden öka kännedomen om de unika möjligheter som finns med våra produkter. Baserat på den respons vi får är vi helt övertygade om att det arbetet kommer att löna sig.

Covid 19-pandemin håller fortsatt sitt tag om vården. Under tiden bygger vi de strukturer och samarbeten som behövs för att vi fullt ut ska kunna accelerera vår försäljning så snart pandemin ger med sig.


Informationen är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2021 kl. 8:30

För mer information kontakta

María López, VD. Mobil: 070 846 10 69, Email: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO. Mobil: 072 556 68 69, Email: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.