Integrum har genomfört en riktad nyemission om 2 200 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 121 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Integrum AB (“Integrum” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 2 200 000 B-aktier till en teckningskurs om 55 kronor per aktie, inbringande en likvid om totalt cirka 121 miljoner kronor (den ”Riktade Emissionen”).

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Integrum har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 30 september 2020, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 2 200 000 B-aktier till en teckningskurs om 55 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 121 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Investerare i den Riktade Emissionen var ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Consensus Fonder, Stena Finans, Vasastaden Holding, och Didner & Gerge Fonder.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, för att finansiera en accelerering av kommersialiseringsstrategin samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen till att fortsätta stärka organisationen för att accelerera Bolagets kommersialiseringsstrategi genom:

  1. Uppskalning av Bolagets regulatoriska- och ersättningsfunktioner för att accelerera expanderingen av OPRA™ Implant System[1]  i USA med fokus på Medicare,
  2. Fortsatta investeringar i försäljnings- och marknadsförings- och FoU-organisationerna,
  3. Utökning av produktportföljen inom EU och USA med fokus på eOPRA ooch ytterligare indikationer, och
  4. Utveckling av FoU-pipeline för nästa generations OPRA- och eOPRA[2] -lösningar för att ytterligare förbättra livskvaliteten för individer med amputationer.

Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 12,2 procent av totala antalet aktier och 9,2 procent av rösterna i Integrum. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier med 2 200 000 B-aktier från 15 538 039 till 18 038 039 (fördelat på 640 000 A-aktier och

17 398 039 B-aktier). Aktiekapitalet kommer att öka med 154 000,00 kronor från 1 108 662,73 kronor till 1 262 662,73 kronor.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Integrum under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) agerade Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

 

(1) OPRA™ Implant System är en innovativ metod som möjliggör direkt anslutning av en artificiell lem till skelettet.

(2) Byggd baserat på OPRA™ Implant System, den artificiella armen är fäst direkt till skelettet, vilket medför mekanisk stabilitet. Sedan är nerverna och musklerna ihopkopplade via neuromuskulära elektroder till protesen via Integrums avancerade kontrollsystem.

Informationen är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-15 22:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lopez, VD
Tel.+46 708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO
Tel.+46 725-56 68 69
Epost: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
Epost: certifiedadviser@penser.se